MÅNGA HYL­LA­DE MOD.

Las­se Di­ding var värd när Med handväskan som vapen av­täck­tes i Vil­la Wä­rings träd­gård. Många var på plats för att vi­sa upp si­na hand­väs­kor. Sta­tyns kri­ti­ker syn­tes in­te till.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Rebecka Kvint 010-471 53 69 ∙ rebecka.kvint@hn.se

Många hand­väsk­bä­ra­re var på plats när Med handväskan som vapen av­täck­tes vid Vil­la Wä­ring i går ef­ter­mid­dag. Av­täck­ning­en in­ra­ma­des av mu­sik, tal och fi­ka i gröngrä­set.

Med handväskan som vapen är och har va­rit omdis­ku­te­rad men kri­ti­ker­na ver­ka­de hål­la sig bor­ta från sön­da­gens ar­range­mang. Al­la som HN pra­ta­de var po­si­tivt in­ställ­da till sta­tyn och väl­kom­na­de att den ham­nat i Var­berg.

– Det var då­ligt att kom­mu­nen sa nej till sta­tyn och där­för är det kul att Las­se Di­ding nu gör så här. Och den pas­sar bra vid Vil­la Wä­ring, sa Li­ceth Christi­ans­son.

– Det här blir ett mo­ment över vår nu­tids­hi­sto­ria – myc­ket mer in­tres­sant än en Karl Xii-sta­ty. Det är fint att vi­sa att man in­te to­le­re­rar ra­sism och fa­scism i Sverige, sa Ma­ja Ståhle.

Åke Ben­dix, som haft många po­li­tis­ka upp­drag ge­nom sitt en­ga­ge­mang i Folk­par­ti­et, gil­lar sta­tyn.

– Det här är bra och po­si­tivt. Las­se Di­ding är en duk­tig ent­re­pre­nör som ser till att det hän­der sa­ker och ting. Det här är en fred­lig de­mon­stra­tion. Det är ju ing­en pi­stol el­ler nå­got krut ut­an en hand­väs­ka. Jag ser sta­tyn som en re­ak­tion mot det on­da. Ha­de du sagt ja till den om du satt i

kul­tur- och fri­tids­nämn­den?

– Ja! Det är dum­he­ter att boj­kot­ta en så­dan här sak. Man be­hö­ver in­te se allt ne­ga­tivt. Det är ju en sta­ty som väcker käns­lor och tan­kar. Det är det som ett konst­verk ska gö­ra.

JANA NILSSON (S) sam­man­fat­ta­de den po­li­tis­ka de­bat­ten i sitt tal och hyl­la­de ci­vil­ku­ra­get och däng­an­det med hand­väs­kor på ett bild­ligt sätt.

– Tänk om fler vå­ga­de gö­ra det, då kun­de vi ska­pa en an­nan värld!

Lands­höv­ding­en kun­de in­te när­va­ra som pla­ne­rat på grund av sjuk­dom. Istäl­let fick El­ke Tex­tor, som bland an­nat en­ga­ge­rat sig till stöd för ett natt­här­bär­ge, ta­la. Hon be­rät­ta­de om in­ne­hål­let i sin hand­väs­ka: med­mänsk­lig­het, fred, kär­lek, vän­skap, rätt­vi­sa och för­stå­el­se. De or­den fick star­ka ap­plå­der av publi­ken.

Las­se Di­ding ta­la­de om mod, med­mänsk­lig­het och ci­vil­ku­rage och för­döm­de hat och hot.

– Det är bra med en mot­kraft mot hat och hot som är så här po­si­tiv.

KONSTNÄREN SU­SAN­NA AR­WIN är glad att sta­tyn till slut hit­tat ett hem.

– Sta­tyn är vik­tig och den är myc­ket vik­ti­ga­re än mig som konst­när. Det är synd att den bli­vit en så po­li­tisk frå­ga för den har in­te med po­li­tik att gö­ra. Den hand­lar om den van­li­ga lil­la män­ni­skan.

Tess Asplund som fång­a­des på bild när hon pro­te­ste­ra­de mot en na­zis­tisk de­mon­stra­tion i Bor­länge var in­bju­den till ar­range­mang­et av Las­se Di­ding för att emot pri­set Årets hand­väs­ka. Men för en tid se­dan av­böj­de hon att kom­ma. An­led­ning­en är de hot som hon och hen­nes fa­milj bli­vit ut­sat­ta för på grund av hen­nes po­li­tis­ka en­ga­ge­mang.

Bild: JONATAN BYLARS

FOLKFEST. Fle­ra var­ber­ga­re vil­le se av­täck­ning­en av den omdis­ku­te­ra­de sta­tyn vid Vil­la Wä­ring.

PÅ PLATS. Med handväskan som vapen av­täcks i Vil­la Wä­rings träd­gård av Las­se Di­ding, Su­san­na Ar­win och Cur­ry Hei­mann, chef för Hal­lands Kul­tur­hi­sto­ris­ka Mu­se­um.

Bild: JONATAN BYLARS

Bild: JONATAN BYLARS

GIL­LAR STA­TYN. Ing­er och Åke Ben­dix och Ru­ne Lin­deroth var någ­ra av de hund­ra­tals som var på plats i Pil­ha­gen och vid Vil­la Wä­ring.

Bild: JONATAN BYLARS

SKÄNKER STA­TYN. Las­se Di­ding höll i trå­dar­na vid av­täck­ning­en av sta­tyn. Ar­range­mang­et bjöd på tal, fi­ka och mu­sik av Big Hill All Stars.

Bild: JONATAN BYLARS

TALARE. El­ke Tex­tor sä­ger ja till med­mänsk­lig­het, fred, kär­lek, vän­skap, rätt­vi­sa och för­stå­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.