För två år se­dan kom Adam Mat­tar bort. Han tog tå­get och åter­fanns 22 mil hem­i­från.

FÖR­SVANN: 4-ÅRING HITTADES EF­TER FYRA TIMMAR

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Lena Lyxell 010-471 52 68 ∙ lena.lyxell@hn.se

För två år se­dan upp­lev­de Ol­ga och Da­ni­el Mat­tar al­la för­äld­rars värs­ta mar­dröm. De­ras då 4-åri­ge son Adam för­svann. Ef­ter fyra timmar åter­fanns han på ett tåg i Munke­dal.

Adams ögon glitt­rar och ener­gin sprud­lar. Han är en öp­pen, glad och ny­fi­ken kil­le som snart ska bör­ja sko­lan. Han har tu­sen frå­gor om allt och ing­et. Adam har näs­tan inga min­nen från den dra­ma­tis­ka ef­ter­mid­da­gen i ju­ni 2015. Det har där­e­mot hans för­äld­rar.

– Det tog väl­digt lång tid in­nan jag kun­de slu­ta oroa mig för allt som ha­de med Adam att gö­ra, sä­ger pap­pa Da­ni­el. Han minns al­la sam­tal han ring­de till Ol­ga så fort hon och Adam va­rit bor­ta från hem­met i mer än en kvart. Och han minns al­la sömn­lö­sa nät­ter och tan­kar som ta­git ho­nom ige­nom tänk­ba­ra hemsk­he­ter som Adam kun­nat ham­na i.

– För mig var det näs­tan tvärtom, sä­ger mam­ma Ol­ga.

– Jag ha­de så svårt att ta till mig att det verk­li­gen hänt. Det var först långt se­na­re som jag bör­ja­de för­stå vil­ken tur vi haft.

DET VAR PÅ ef­ter­mid­da­gen sön­da­gen ef­ter mid­som­mar för två år se­dan som Ol­ga gick till Wil­lys för att hand­la till­sam­mans med si­na barn och sin mam­ma. De pro­me­ne­ra­de som van­ligt från hem­met på Tr­ö­inge­berg, pas­se­ra­de i när­he­ten av tåg­sta­tio­nen och tog sig till livs­me­dels­af­fä­ren. Ef­ter en stund upp­täck­te Ol­ga att Adam för­svun­nit.

– Jag visst att han var in­tres­se­rad av tåg. Ha vil­le all­tid tit­ta på dem och frå­ga­de all­tid om när han skul­le få åka. Där­för miss­tänk­te jag att han ta­git sig till sta­tio­nen. Jag ring­de Da­ni­el och bad att han skul­le åka dit och le­ta.

DET GJOR­DE DA­NI­EL, men på sta­tio­nen fanns ing­et spår ef­ter hans son. Adam var re­dan på väg till Gö­te­borg när hans pap­pa bör­ja­de le­ta ef­ter ho­nom på sta­tio­nen i Fal­ken­berg. Un­der ti­den fort­sat­te Ol­ga och hen­nes mam­ma att le­ta i bu­ti­ken, per­so­na­len en­ga­ge­ra­de sig och ef­ter en stund kopp­la­des Mis­sing Pe­op­le in. All­män­he­ten som för­stod vad som hänt kom till par­ke­ring­en vid Wil­lys för att hjäl­pa till. Ef­ter ett

tag var det när­ma­re 400 per­so­ner på plats som var be­red­da att bör­ja le­tan­det. Just som den förs­ta grup­pen skul­le ge sig av fick Mis­sing Pe­oples ledare be­ske­det att Adam hit­tats på ett tåg i Munke­dal i de mel­lers­ta de­lar­na av Bo­hus­län, 22 mil från Fal­ken­berg.

– Han var glad när vi fick pra­ta med ho­nom på te­le­fon, minns Ol­ga.

PO­LI­SEN SKJUTSADE OL­GA och Da­ni­el hal­va vägen till Munke­dal när de änt­li­gen fick åter­se sin son.

– Det är en käns­la jag ald­rig glöm­mer, sä­ger Ol­ga.

Re­dan två da­gar se­na­re åk­te Adam och pap­pa Da­ni­el med tåg till Var­berg.

– Det var för att av­dra­ma­ti­se­ra det som hänt. Tåg­per­so­na­len kän­de igen Adam. Han blev fo­to­gra­fe­rad och det blev stor upp­märk­sam­het, minns Da­ni­el.

Adam pra­tar säl­lan om vad som hän­de den där so­li­ga ef­ter­mid­da­gen när han val­de att gå sin egen väg. Han har ing­en aning om vil­ken upp­stån­del­se han or­sa­ka­de och han stäl­ler in­te många frå­gor. Vid fle­ra till­fäl­len har han sagt att han fick hjälp av en kvin­na att ta sig av och på tå­get.

– Adam var så li­ten då och ha­de svårt att ta sig upp­för den bran­ta trap­por­na till per­rong­en. Han mås­te ha fått hjälp av nå­gon, men vem skul­le gö­ra nå­got så­dant med ett en­samt barn? fun­de­rar Da­ni­el.

”Adam var så li­ten då och ha­de svårt att ta sig upp­för den bran­ta trap­por­na till per­rong­en. Han mås­te ha fått hjälp av nå­gon, men vem skul­le gö­ra nå­got så­dant med ett en­samt barn”

TÅGRESAN TILL MUNKE­DAL och Var­berg är lång­t­i­från den en­da tågresan Da­ni­el fått gö­ra. Hela fa­mil­jen blev bju­den på en re­sa till Kö­pen­hamn strax ef­ter Adams tur på egen hand och Adam har fått gö­ra fle­ra re­sor till Var­berg. Men in­tres­set för tåg har sval­nat. Nu pla­ne­rar han att gå i sin pap­pas fot­spår.

– Adam vill öpp­na en re­stau­rang. Han har mas­sor med frå­gor om hur man gör när man la­gar mat, sä­ger Da­ni­el.

DA­NI­EL MAT­TAR pap­pa till Adam

SPRING I BENEN. Adam Mat­tar en ny­fi­ken kil­le. För snart två år se­dan tog hans ny­fi­ken­het ho­nom till tåg­sta­tio­nen i Fal­ken­berg. Hans för­äld­rar Da­ni­el och Ol­ga fick upp­le­va fyra mar­drömstim­mar in­nan Adam åter­fanns.

Bild: LENA LYXELL

Bild: LENA LYXELL

ORO. Adams för­svin­nan­de sat­te spår hos hans för­äld­rar Da­ni­el och Ol­ga. Lil­le­bror Omar är lyck­ligt ove­tan­de.

Bild: LENA LYXELL/ARKIV

TILL­SAM­MANS IGEN. Bil­den är ta­gen nå­gon dag ef­ter den värs­ta upp­stån­del­sen.

Bild: LENA LYXELL/ARKIV

STORT PÅDRAG. Näs­tan 400 per­so­ner var be­red­da att ge sig ut för att le­ta ef­ter Adam i Mis­sing pe­oples re­gi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.