”Mo­ment 22 el­ler ko­lik får in­te hind­ra ut­veck­ling­en på lands­byg­den”.

ALLVARLIGA KONSEKVENSER. Oav­sett om det nu är ett mo­ment 22 el­ler ko­lik så har det som hän­der, el­ler sna­ra­re in­te hän­der, allvarliga konsekvenser för lands­byg­den ös­ter om mo­tor­vä­gen i Var­berg.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Bengt Wer­ners­son 010 471 52 72 • bengt.wer­ners­son@hn.se

LEDARE 22/5. Lands­bygds­rå­det dund­rar om bo­stads­si­tu­a­tio­nen kun­de vi för en tid se­dan lä­sa här i HN. In­för det ar­be­te med för­djup­ning av över­sikts­pla­nen för Var­bergs in­land som på­går har rå­det ta­git fram en ut­red­ning som man pre­sen­te­rat för po­li­ti­ker­na.

DET SOM RÅ­DET sät­ter främst på sin agen­da är bo­stads­frå­gan. Kom­mu­nen mås­te ta va­ra på det en­ga­ge­mang som finns på lands­byg­den, och un­der­lät­ta för bygg­na­tion och flytt­ked­jor, me­nar man. Ja, det går ju att tit­ta på hur in­ten­sivt och fram­åt­syf­tan­de by­a­lag med fle­ra har job­bat med fi­ber­ut­bygg­na­den.

Ett av de pro­blem som rå­det pe­kar på, det är kanske där­för de an­vän­der me­ta­fo­ren med ko­lik, är den bris­tan­de ut­bygg­na­den av vat­ten och av­lopp på lands­byg­den. Det­ta är näm­li­gen, en­ligt rå­dets upp­fatt­ning, en av de sa­ker som stop­par ny­bygg­na­tion och sats­ning­ar. Och de tror att drif­ti­ga och fram­tids­in­rik­ta­de ent­re­pre­nö­rer kan kom­ma att job­ba med Va-frå­gor­na på sam­ma sätt som de har job­bat med bred­band.

Det är här som allt ham­nar i ett olyck­ligt mo­ment 22. Det är svårt, för att in­te sä­ga omöj­ligt, att sät­ta någ­ra mer om­fat­tan­de bygg­pla­ner i ver­ket om det in­te finns kom­mu­nalt vat­ten och av­lopp. Och kom­mu­nen vill å sin si­da in­te byg­ga ut Va-nä­tet om det in­te byggs...

Inom barn- och ut­bild­nings­nämn­den re­so­ne­rar de ock­så märk­ligt. El­ler sna­ra­re inom för­valt­ning­en. För att dö­ma av hur det brev ut­for­mats och un­der­teck­nats som läm­nats till skol­sty­rel­sen i Sib­barp, är det­ta mer ett tjäns­te­man­nas­var än ett po­li­tiskt ställ­nings­ta­gan­de.

FRÅN TAKTISKA ut­gångs­punk­ter gör den lo­ka­la sty­rel­sen där­för sä­kert en rik­tig be­döm­ning när de ”ho­tar” att i val­rö­rel­sen åter­kom­ma med sin pro­på om att åter­in­fö­ra års­kurs 6 i Sib­barps sko­la. För till skill­nad från för­valt­nings­che­fen, som ver­kar sty­ra det mesta på skol­om­rå­det i Var­berg, ska ju po­li­ti­ker­na då upp till om­val.

Det är verk­li­gen två helt oli­ka verk­lig­hets­bil­der som fram­trä­der i dis­kus­sio­nen om sko­lan i Sib­barp. Den lo­ka­la skol­sty­rel­sen är op­ti­mis­tisk och har fram­tids­tro. Den be­skri­ver en sko­la som har un­der­hål­lits väl, har ny­instal­le­rad ven­ti­la­tion och ny­re­no­ve­rat mot­tag­nings­kök. Där finns ”bra och sto­ra ut­om­hus­mil­jö­er”, skri­ver de. Det sker en ”ökad in­flytt­ning av unga fa­mil­jer och det rå­der ett ökat barna­fö­dan­de”, he­ter det vi­da­re. Ja, hös­ten 2016 blev ef­ter­frå­gan på för­sko­le­plat­ser så stor att det blev fullt i den be­fint­li­ga för­sko­lan.

I sva­ret från barn- och ut­bild­ning fram­trä­der al­ter­na­ti­va fak­ta. De an­ty­der att lo­ka­ler­na in­te är ”än­da­måls­en­li­ga”, lä­rar­na in­te ”be­hö­ri­ga och le­gi­ti­me­ra­de”. Sib­barp be­skrivs nästin­till som ett ut­an­för­skaps­om­rå­de. Och mot slu­tet kläm­mer de till: ”Den elev­ut­veck­ling vi ser inom Sib­barps sko­la(s) upp­tag­nings­om­rå­de för­an­le­der in­te till att för­änd­ra or­ga­ni­sa­tio­nen till en F-6 sko­la”!

TVÅ OLI­KA bil­der så­le­des. Det är så man und­rar om för­valt­ning­en ald­rig sät­ter sin fot i Sib­barp och den lo­ka­la sty­rel­sen in­te förmår tränga un­der al­la la­ger av by­rå­kra­tis­ka syn­sätt som tillåts för­la­ma en sund och livs­kraf­tig lands­bygds­ut­veck­ling. Och ald­rig mö­tas de två...

Ar­kiv­bild

OLI­KA BIL­DER. Det är helt oli­ka bil­der som ges av si­tu­a­tio­nen i Sib­barp. En bra sko­la och po­si­tiv elev­ut­veck­ling å ena si­dan och ett om­rå­de när­mast präg­lat av ut­an­för­skap å den and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.