In­du­stri­spå­ret går in­te som på räls

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* I fle­ra om­gång­ar har oli­ka al­ter­na­tiv på lös­ning­ar gods­trans­por­ter med tåg gjorts. Syf­tet har va­rit att fri­gö­ra mark i cent­rum för att sta­den ska kun­na växa sam­man och för att er­bju­da fö­re­ta­gen i re­gi­o­nen möj­lig­het att an­vän­da järn­vä­gen som trans­port­me­del. * I en ut­red­ning från 2014 fö­reslås att den gam­la över­läm­nings­ban­går­den vid Fal­ken­bergs sta­tion rivs och en ny över­läm­nings­ban­gård med sig­nal­re­gle­ring byggs i To­re­bo. Den lös­ning­en ska ut­re­das vi­da­re. Kom­mun­full­mäk­ti­ge har sista or­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.