Fyl­ler 105.

Ol­ga Jöns­son i Fal­ken­berg be­kla­gar att hör­seln svik­tar. Men i öv­rigt är hon vid nå­gorlun­da god vi­gör.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - HÅ­KAN BERG­STRÖM 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

I dag fyl­ler Ol­ga Jöns­son 105 år, en av de all­ra älds­ta i Falkenbergs kom­mun.

Se­dan nå­got år till­ba­ka bor hon på äldre­bo­en­det Sol­ha­ga i Fal­ken­berg, ef­ter att dess­förin­nan i ett par de­cen­ni­er ha bott i lä­gen­het på Vindi­len. Men hen­nes röt­ter finns i Mo­rup, där hon väx­te upp med far och mor och en äld­re sys­ter på en li­ten lant­gård.

– Mam­ma mjöl­ka­de kor­na, pap­pa tyck­te bätt­re om att le­ka med oss barn, sä­ger Ol­ga Jöns­son som in­te en se­kund tve­kar om vil­ken tid som har va­rit bäst i hen­nes långa liv:

– När jag var barn, då var man ut­an bekymmer, sä­ger hon.

DE FÖRS­TA SKOLÅREN kla­ra­de hon av i Bä­na­reds sko­la och än i dag på­min­ner hon sig sträng­he­ten hos lä­ra­rin­nan, som in­te drog sig för att ör­fi­la bar­nen. Det blev bätt­re i sko­lan i Mo­rup, där hon tyck­te myc­ket om sin skol­frö­ken.

Ol­ga kom se­na­re att job­ba som hem­bi­trä­de, så små­ning­om blev hon ”präst­gårds­pi­ga” hos präs­ten i Mo­rup.

1938, NÄS­TAN ÅTTIO år har gått se­dan dess, gif­te sig Ol­ga med sin kär­lek Hil­ding. De köp­te sig en gård i Olofs­bo med 20 tunn­land jord och mjölk­kor.

De fick tre barn, Ru­ne, Lis­beth och Gun­ni. Och i sam­ta­let åter­kom­mer Ol­ga Jöns­son till tra­ge­din att ha mist ett av si­na barn i unga år. Dot­tern Gun­ni dog av en hjärn­tu­mör vid 14 års ål­der, nå­got hon som mor all­tid bär med sig.

Ma­ken Hil­ding gick bort 1966. Där­ef­ter kom Ol­ga Jöns­son, som även ar­be­tat in­om hem­vår­den, att flyt­ta från går­den i Olofs­bo och in till Fal­ken­berg

So­nen Ru­ne Jöns­son, pen­sio­ne­rad glas­mäs­ta­re, har hon på nä­ra håll; han bor på fa­mil­jens gård i Olofs­bo. Dot­tern Lis­beth Löw­din, som ar­be­tat in­om Lant­mä­te­ri­et, bor där­e­mot läng­re bort, i Lu­leå. Fem barn­barn och nio barn­barns­barn har Ol­ga.

VID 105 ÅRS ål­der är hon fort­fa­ran­de vid nå­gorlun­da god vi­gör, men kon­sta­te­rar på sitt färg­star­ka sätt att hon ”har skit i öro­nen”. Hon har med åren fått svårt med hör­seln.

Ro­tad som hon är i Mo­rup drar hon gär­na en histo­ria på byg­de­mål, mor­pe­kans­ka.

Och vi tar ad­jö ef­ter vårt be­sök hem­ma hos hen­ne, öd­mju­ka in­för den livs­hi­sto­ria och er­fa­ren­het som 105 år in­ne­bär.

Bild: JONATAN BYLARS

OL­GA JÖNS­SON. Här hem­ma i sin lä­gen­het på Sol­ha­ga äldre­bo­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.