All­de­les för ti­digt att räk­na ut Mil­jö­par­ti­et

Hallands Nyheter - - Ledare - JO­HAN ÖRJES Cen­ter­pres­sens nny­hets­by­rå

På fre­dag sam­las Mil­jö­par­ti­et till kon­gress i Lin­kö­ping. Det är ett par­ti i hård mot­vind och det är lång­t­i­från den op­ti­mism som fanns för tre år se­dan. I va­let till Eu­ro­pa­par­la­men­tet blev Mil­jö­par­ti­et näst störs­ta par­ti i Sve­ri­ge. Med 15,4 pro­cent av rös­ter­na blev de stör­re än Mo­de­ra­ter­na och fick fy­ra le­da­mö­ter i Eu­ro­pa­par­la­men­tet.

SE­DAN DESS HAR det ba­ra gått ut­för. I riks­dags­va­let fick par­ti­et mind­re än hälf­ten av det stöd man ha­de i Eu-va­let och tap­pa­de rös­ter trots att man va­rit i op­po­si­tion. Man lyc­ka­des än­då bil­da mi­no­ri­tets­re­ge­ring med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, ett tyd­ligt mål för par­ti­et.

Mil­jö­par­ti­et var in­te helt oprö­vat i re­ge­rings­ställ­ning, un­der bör­jan av 2000-ta­let ha­de man ett or­ga­ni­se­rat sam­ar­be­te med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, in­klu­si­ve po­li­tis­ka tjäns­te­män i re­ge­rings­kans­li­et. Runt om i lan­det har man ock­så in­gått i oli­ka for­mer av sty­ran­de ko­a­li­tio­ner. Men den på­frest­ning som mött par­ti­et i re­ge­rings­ställ­ning var det ing­en som för­vän­ta­de sig.

Det är in­te un­der­ligt att många av de väl­ja­re som la­de sin röst på Mil­jö­par­ti­et blev be­svik­na när par­ti­et i re­ge­rings­ställ­ning drev ige­nom myc­ket kraf­ti­ga in­skränk­ning­ar i flyk­ting­po­li­ti­ken. Re­sul­ta­tet har bli­vit ett fort­satt fall i opi­ni­o­nen. I dag hand­lar spän­ning­en för par­ti­et in­te om man ska bli näst störs­ta par­ti el­ler in­te, ut­an om par­ti­et ska kla­ra fy­ra­pro­cents­spär­ren.

FRÅ­GAN ÄR DÅ om mil­jö­par­tis­ter­na ång­rar att de gick med i Löfvens re­ge­ring. Knap­past. Visst har det va­rit en tuff tid, men till skill­nad mot ti­den i op­po­si­tion kan man nu få ige­nom de­lar av sin po­li­tik. Och det hand­lar in­te ba­ra om någ­ra få sam­ar­bets­om­rå­den, ut­an he­la bred­den på po­li­ti­ken.

DET KANS­KE IN­TE märks hos van­ligt folk, el­ler ens hos den van­li­ge med­lem­men i Mil­jö­par­ti­et, men de mest ak­ti­va, in­te ba­ra på riks­ni­vå, ser och no­te­rar. Visst är opi­ni­ons­siff­ror vik­ti­ga, men po­li­tik hand­lar trots allt om att på­ver­ka sam­häl­let.

Det­ta är dock in­te det­sam­ma som att ock­så få fram­gång hos väl­jar­na. Många cen­ter­par­tis­ter kan be­rät­ta om sto­ra fram­gång­ar bå­de i bor­ger­li­ga re­ge­ring­ar och i upp­gö­rel­ser med so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka re­ge­ring­ar, ut­an att väl­jar­na upp­skat­tat de re­sul­ta­ten i se­na­re val. Tvärtom!

I DAG ÄR det fak­tiskt svårt att se ett sce­na­rio där Mil­jö­par­ti­et går stärk­ta ur val­rö­rel­sen 2018. Men även om det ser mörkt ut just nu är det för ti­digt att räk­na ut par­ti­et helt. Det ska än­då myc­ket till för att ett par­ti ska åka ur riks­da­gen. Frå­gan är där­e­mot om par­ti­et kom­mer att va­ra re­do att gå in i ett re­ge­rings­sam­ar­be­te igen ef­ter va­let, oav­sett om möj­lig­he­ten upp­står till­sam­mans med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na el­ler med Al­li­an­sen.

Bild: HEN­RIK MONTGOMERY/TT

SPRÅKRÖR. In­te lätt att ha två språkrör, Isa­bel­la Lö­vin el­ler Gustaf Fri­do­lin ham­nar of­ta i skug­gan av den and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.