PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* In­för va­let 2014 kri­ti­se­ra­de al­li­ans­fö­re­trä­da­re den nu­va­ran­de stats­mi­nis­tern Ste­fan Löfven (S) för att in­te ha ett tro­vär­digt re­ge­rings­al­ter­na­tiv. Bland an­nat i en de­battar­ti­kel i Ex­pres­sen, undertecknad av samt­li­ga då­va­ran­de par­ti­sek­re­te­ra­re (15/4 2014). Väl­jar­na för­tjä­nar att på för­hand ve­ta vil­ken kon­stel­la­tion de stöt­tar med sin röst, oav­sett om det hand­lar om en po­ten­ti­ell röd­grön re­ge­ring el­ler en blå. Det­ta är in­te mind­re vik­tigt nu än det var när Al­li­an­sen stod för kri­ti­ken.

Gö­te­borgs-pos­ten (lib)

* Det är in­te par­ti­er­na som be­stäm­mer hur Sve­ri­ge ska le­das. Det är väl­jar­na. Den­na grund­läg­gan­de fak­tor ver­kar helt bor­ta i de­bat­ten där oli­ka par­ti­er av­krävs sam­ar­be­ten med syf­te att fäl­la re­ge­ring­en.

Läns­tid­ning­en Sö­der­täl­je (C)

* Det finns många möj­li­ga al­ter­na­tiv till re­ge­ring ef­ter va­let 2018, men ing­et som med da­gens opi­ni­ons­siff­ror ger en sta­bil re­ge­ring. Om opi­ni­ons­lä­get står sig kom­mer det där­för att krä­vas nå­gon form av sam­ar­be­te el­ler över­ens­kom­mel­se över block­grän­sen. Det all­ra bäs­ta vo­re dock om väl­jar­na in­såg sitt an­svar för att ge Sve­ri­ge en sta­bil re­ge­ring, och där­för lät bli att rös­ta på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

Norr­tel­je Tid­ning (c)

* Se­dan är det en an­nan frå­ga hur pass klokt det är av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na att hö­ja in­sat­ser­na och bin­da upp sig så här långt fö­re va­let. Hög­mod går fö­re fall. Men att hu­vud­kon­kur­ren­ten Mo­de­ra­ter­na har fått än mer att bi­ta i står klart.

Små­lands­pos­ten (M)

* I grun­den är det bra med en spärr mot små­par­ti­er. Många pyt­te­par­ti­er skul­le gö­ra det än svå­ra­re att bil­da hand­lings­kraf­ti­ga re­ge­ring­ar och kun­na ge rik­tigt små par­ti­er väl stort in­fly­tan­de. Men som så of­ta i po­li­ti­ken finns klu­ri­ga mål­kon­flik­ter. Många vill ha mer per­son­val. Men det ger mind­re sam­man­håll­na par­ti­er och fun­ge­rar bäst om val­kret­sar­na är mind­re. Men mind­re val­kret­sar gyn­nar stör­re par­ti­er. Vest­man­lands Läns Tid­ning

(lib)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.