Lä­rar­na fry­ser – värm oss

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

SKO­LA. Den svens­ka sko­lan har un­der en läng­re tid va­rit på väg ner­åt. Säm­re re­sul­tat, stör­re klas­ser och mind­re lä­ra­re är var­dag. Vart du än vän­der dig, går det att hit­ta vems fel det är. Det är lä­ra­rens.

Men är det verk­li­gen så? Lä­rarkå­ren är un­der en enorm press, från al­la håll. En lä­ra­re blev ny­li­gen skju­ten och det ver­kar in­te va­ra nå­gon som bryr sig. Vart är ra­maskri­et? En lä­ra­re blir sla­gen el­ler kal­lad otrev­li­ga sa­ker från en elev och det ska man kun­na ta. Ett F och lä­ra­ren har miss­lyc­kats. Sam­tal med för­äld­rar och lä­ra­ren mås­te skär­pa sig. Ald­rig tvärtom, det är in­te för­äld­rar­na som mås­te bör­ja stöt­ta si­na barn el­ler ele­ven som bör käm­pa. Det är lä­ra­ren. Vil­ket all­tid läm­nar mig mål­lös, ef­tersom det är ele­vens fram­tid.

Sam­häl­let stöt­tar in­te sko­lan och det har bli­vit tyd­ligt. Spå­ren har bör­jats sät­tas. Där­för mås­te sam­häl­let skär­pa sig. Istället för att stäl­la kra­ven på lä­rar­na, som re­dan gör allt och mer för ele­ver­nas skull. Ställ frå­gan, vad kan jag gö­ra för att hjäl­pa sko­lan? Istället för att ar­gu­men­te­ra med var­je val en lä­ra­re gör, stöd dem. Ställ krav på ele­ver­na och ställ krav på rek­torn. Stöd lä­rar­na.

Det här är ing­et som kom­mer lö­sas un­der nat­ten. Men vi mås­te änd­ra vår grund. Grun­den sko­lan står på, vårt sam­häl­le. Sko­lan är sam­häl­lets fram­tid och mås­te pri­o­ri­te­ras. Sam­häl­let är in­te star­ka­re än grun­den den står på. Det ska in­te hand­la om hur myc­ket kan vi spa­ra, ut­an hur myc­ket kan vi in­ve­ste­ra i sko­lan.

Vi lä­ra­re står i ky­lan. Vi fry­ser. Vi be­hö­ver vär­me, sam­häl­lets vär­me. Lä­rar­stu­dent och vi­ka­rie

från Fal­ken­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.