Fak­ta: Folku­ni­ver­si­te­tets gym­na­si­um

Hallands Nyheter - - Varberg -

* Gym­na­si­et ska ha in­ter­na­tio­nell pro­fil och er­bju­da pro­gram­men: na­tur­ve­ten­skap, eko­no­mi och sam­hälls­ve­ten­skap. Cir­ka 20 pro­cent av un­der­vis­ning­en ges på eng­els­ka.

* Fullt ut­byggd ska gym­na­sie­sko­lan kun­na ta emot 270 ele­ver. Folku­ni­ver­si­te­tet har som am­bi­tion att re­kry­te­ra lä­ra­re som har eng­els­ka som mo­ders­mål.

* Om Skol­in­spek­tio­nen ger sitt god­kän­nan­de pla­ne­rar Folku­ni­ver­si­te­tet att star­ta läså­ret 2018-2019.

* Folku­ni­ver­si­te­tet dri­ver gym­na­si­er på fle­ra platser runt om i lan­det. I Västsverige har de ett gym­na­si­um i Karl­stad och ett i Troll­hät­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.