Inga krav på ut­bil­dad per­so­nal

Hallands Nyheter - - Varberg - ma­ria.hjulstrom@hn.se

Det finns inga krav på en for­mell vård­ut­bild­ning för vi­ka­ri­er in­om hem­tjäns­ten i Var­berg. Al­la vi­ka­ri­er ge­nom­går dock ett par da­gars ut­bild­ning och prö­vas i oli­ka mo­ment.

– Det störs­ta pro­ble­met i hem­tjäns­ten är att vi in­te har nå­got un­der­lag att re­kry­te­ra ifrån. Men det in­ne­bär in­te att vi släp­per in vem som helst, sä­ger An­ne-christi­ne Gö­rans­son, tf av­del­nings­chef på Var­berg om­sorg.

HON SÄ­GER ATT al­la får en in­tro­duk­tion och går bred­vid or­di­na­rie per­so­nal ett par da­gar, vil­ket kan för­läng­as om man är osä­ker. Vi­ka­ri­er får ut­bild­ning i lyft­tek­nik samt i hur do­ku­men­ta­tio­nen ska skö­tas. Det finns en se­pa­rat ut­bild­ning för me­di­cin­han­te­ring som av­slu­tas med ett test.

– Man får ock­så ut­bild­ning i hur man hjäl­per till med den per­son­li­ga hy­gi­e­nen, sä­ger An­ne-christi­ne Gö­rans­son. Var­för kan in­te sam­ma per­son kom­ma hem till vård­ta­gar­na?

– Om du har hjälp tre gång­er per dag, säg på mor­go­nen, klockan 16 och på kväl­len, då blir det tre oli­ka per­so­ner ef­tersom klockan 16 är pre­cis då sche­ma­na byts av. Och på som­ma­ren blir det li­te an­norlun­da för det är många nya som ska in­tro­du­ce­ras. AN­NE-CHRISTI­NE GÖ­RANS­SON sä­ger att al­la som job­bar får ett de­talj­sche­ma i te­le­fo­nen om vad de ska gö­ra hos var­je vård­ta­ga­re.

– Du ska va­ra trygg med att de vet vad de ska gö­ra hos dig. Du ska in­te be­hö­va för­kla­ra om och om igen vad de ska gö­ra.

Vad tyc­ker du om Björns si­tu­a­tion?

– Jag kan in­te läm­na någ­ra kom­men­ta­rer i en­skil­da fall och jag är in­te in­satt.

Vad tyc­ker du om kom­men­ta­ren att en ”fyl­le­grej” skul­le ha va­rit an­led­ning­en till Björns sjuk­hus­vis­tel­se?

– Det är in­te ett okej be­mö­tan­de, om det stäm­mer att det sa­des så.

Var ska man vän­da sig, Björn sä­ger att han ring­er till kon­to­ret men att ing­et hän­der?

– Syn­punk­ter kan läm­nas hos en­hets­che­fen, till per­so­na­len el­ler till kom­mu­nens kund­tjänst. Om det är syn­punk­ter som gäl­ler vår­den kan man gö­ra en an­mä­lan till IVO, sä­ger An­ne-christi­ne Gö­rans­son.

MA­RIA HJUL­STRÖM

”Det störs­ta pro­ble­met i hem­tjäns­ten är att vi in­te har nå­got un­der­lag att re­kry­te­ra ifrån” AN­NE-CHRISTI­NE GÖ­RANS­SON tf av­del­nings­chef Var­bergs om­sorg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.