”En ren till­fäl­lig­het att de möt­tes”

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Osä­ker­he­ter­na är många och spe­lar en be­ty­dan­de roll, an­ser 20-åring­ens ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg. Att hans kli­ent er­kän­ner är egent­li­gen in­te till­räck­ligt.

När den fem da­gar långa rät­te­gång­en om Al­bin Ei­nar­sens död av­slu­ta­des möt­te två vitt skil­da upp­fatt­ning­ar varand­ra. Mål­sä­gan­de­bi­trä­det Anders Roy, som fö­re­trätt döds­bo­et ef­ter Al­bin, men ock­så Al­bins mam­ma och hans sys­ter, för­kla­ra­de un­der sitt slu­tan­fö­ran­de att mordå­ta­let var styrkt med rå­ge, att 20-åring­en ha­de ett di­rekt upp­såt att dö­da Al­bin, att han ha­de gott om till­fäl­len att be­sin­na sig och att fle­ra de­lar i hän­del­se­ked­jan pe­ka­de på att ”det är högst tro­ligt att han be­stämt sig re­dan när de träf­fa­des vid 035-hu­set”.

Anders Roy an­såg att ett fäng­el­se­straff un­der fem år var otänk­bart och mo­ti­ve­ra­de:

– Han ha­de ett di­rekt upp­såt att mör­da Al­bin och det var en ut­dra­gen döds­pro­cess.

Un­der rät­te­gång­en har det bit­vis va­rit star­ka käns­lor i svall­ning bland åhö­rar­na, så­väl Al­bin Ei­nar­sens fa­milj som den miss­tänk­te 20-åring­ens när­mas­te har följt he­la för­hand­ling­en från åhö­rar­plats.

EF­TER ATT AL­BINS när­mas­te i lör­dags fått all­var­li­ga hot rik­ta­de emot sig har po­li­sens per­son­skydd va­rit in­kopp­la­de. Po­li­sen kom fram till att det finns fog för att va­ra rädd för de ut­pe­ka­des sä­ker­het. Det gjor­de att åhö­rar­na de­la­des i fa­mil­je­vi­sa grup­per un­der den sista rät­te­gångs­da­gen.

20-åring­ens ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg äg­na­de näs­tan ex­akt en tim­me åt att re­so­ne­ra helt di­a­metralt mot­satt i för­hål­lan­de till åkla­ga­ren Gi­se­la Sjö­valls upp­fatt­ning om må­let. Och kans­ke än­nu star­ka­re i

mot­sats till Anders Roys käns­lostar­ka an­fö­ran­de.

RUT­H­BERG GICK ME­TO­DISKT ige­nom he­la ked­jan av krav som ställs för att kun­na fäl­la nå­gon för mord och la­de stor vikt vid det fak­tum att det in­te räc­ker med att en miss­tänkt er­kän­ner för att bli fälld för ett så all­var­ligt brott.

Han pe­ka­de på en­skil­da de­tal­jer, som har av­gö­ran­de be­ty­del­se, men som en­ligt hans upp­fatt­ning in­te retts ut till­räck­ligt un­der rät­te­gång­en. Som ex­emp­let med förs­ta am­bu­lans­sjuk­vår­da­ren på plats, som lyf­te upp Al­bins hu­vud ur vatt­net och som un­der rät­te­gång­en för­säk­ra­de att han se­na­re la­de till­ba­ka krop­pen i vatt­net på ex­akt sam­ma vis som han fann den.

EL­LER DET FAK­TUM att am­bu­lans­per­so­na­len för­säk­ra­de att de tog sig fram till Al­bins kropp ge­nom att gå i ex­akt de fot­spår som kun­de skön­jas i skogs­par­ti­et.

– Stöd­be­vis­ning­en ska va­ra stark, men vad vet vi till ex­em­pel om vad som hän­de på plat­sen un­der de tim­mar som av­spärr­ning­ar­na häv­des. När man först ut­gick ifrån att det rör­de sig om en olycks­hän­del­se? frå­ga­de Gö­ran Rut­h­berg.

Han åter­kom fle­ra gång­er till be­grep­pet att ”stöd­be­vis­ning­en mås­te va­ra ro­bust” och po­äng­te­ra­de att det av allt att dö­ma var en ren till­fäl­lig­het att Al­bin och den miss­tänk­te möt­tes på kväl­len den 9 maj 2014.

– He­la re­so­ne­mang­et om upp­såt fal­ler. Det var in­te upp­såt­ligt. Min kli­ent har dess­utom i vä­sent­li­ga de­lar bi­dra­git till utred­ning­en. Det har va­rit helt av­gö­ran­de vad han har be­rät­tat, kon­sta­te­ra­de Gö­ran Rut­h­berg och gjor­de någ­ra räk­ne­ex­em­pel på vad oli­ka på­följ­der bor­de ha bli­vit ut­i­från oli­ka va­ri­an­ter på skuld­frå­gan.

”He­la re­so­ne­mang­et om upp­såt fal­ler. Det var in­te upp­såt­ligt.” GÖ­RAN RUT­H­BERG Åta­la­de 20-åring­ens ad­vo­kat

EN­LIGT HANS KLIENTS in­ställ­ning, att Al­bins död ska ses som ett oakt­sam­hets­brott, skul­le i så fall 20-åring­en ef­ter att ung­doms­ra­bat­ten räk­nats av dö­mas till om­kring ett års fäng­el­se.

Bild: JA­RI VÄLI­TA­LO

hel­gen. Po­li­sen tog dem på all­var och in­för av­slut­ning­en på rät­te­gång­en be­slu­ta­de man om extra sä­ker­het i tings­rät­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.