Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Nyheter -

* Da­gen ef­ter mor­det på Al­bin Ei­nar­sen i maj 2014 be­trak­ta­de po­li­sens tek­ni­ker brotts­plat­sen som en olyck­plats. Ef­ter mo­get över­vä­gan­de kom man fram till att fynd­plat­sen i Fren­narps­sko­gen skul­le spär­ras av igen.

* Utred­ning­en kan­ta­des se­dan av vil­lo­spår. Po­li­sens ut­re­da­re har lagt ned myc­ket stor mö­da på att ta re­da på fak­ta ba­kom mäng­der av på­stå­en­den, som först ver­kat tänk­ba­ra men som se­dan kun­nat av­fär­das som ryk­ten, giss­ning­ar och spe­ku­la­tio­ner som fick stor sprid­ning.

* Först un­der en hal­lo­ween­fest för­ra året bör­ja­de av­gö­ran­de upp­gif­ter om mor­det spri­das ut­an­för den lil­la krets som viss­te om san­ning­en. I slu­tet av ja­nu­a­ri i år greps 20-åring­en.

* Han har va­rit cen­tral i utred­ning­en he­la ti­den, ef­tersom han en­ligt po­li­sens upp­fatt­ning var den sis­te som såg Al­bin Ei­nar­sen i li­vet. Men då trod­de man att de skil­des åt vid Folk­par­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.