Fy­ra års fäng­el­se för Al­bin­mor­det

HALMSTAD: LAGMANNEN: ”HAN VISS­TE VAD HAN GJOR­DE”

Hallands Nyheter - - Nyheter - JAN STOHR 010-471 51 47 jas@hn.se

Tings­rät­ten dö­mer 20-åring­en till fy­ra års fäng­el­se för mord på Al­bin Ei­nar­sen. Han ska ock­så be­ta­la ska­de­stånd på när­ma­re 300 000 kro­nor till Al­bins fa­milj.

Fy­ra tim­mar ef­ter att hu­vud­för­hand­ling­en av­slu­ta­des med­de­la­de tings­rät­ten sin dom. Lagmannen Pia Jo­hans­son åter­sam­la­de al­la par­ter och läs­te upp hur rät­ten re­so­ne­rar, hur den ser på fak­ta och hur den an­ser hur 20-åring­ens skuld­bör­da ska be­trak­tas.

Helt grund­läg­gan­de är att rät­ten an­ser det ställt bort­om rim­ligt tvi­vel att 20-åring­en låg ba­kom det död­li­ga vål­det mot Al­bin Ei­nar­sen och att han var lik­gil­tig in­för vål­dets ver­kan.

Det är det som gör att han döms för mord. Un­der för­mid­da­gen la­de 20-åring­ens ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg stor vikt vid att hän­del­sen in­te var tänkt att slu­ta så il­la, se ar­ti­keln här in­till, men tings­rät­ten kom i stäl­let fram till att be­vi­sen för mot­sat­sen var så star­ka att 20-åring­ens gär­ning allt­så ska ses på det sät­tet som åkla­ga­ren häv­dat i åta­let.

– Han in­led­de själv brot­tet, det var allt­så in­te frå­ga om nöd­värn. Ett strup­grepp är ty­piskt sett äg­nat åt att or­sa­ka en per­sons död, mo­ti­ve­ra­de lag­man Pia Jo­hans­son.

HON KOMPLETTERADE DET med att 20-åring­en ef­teråt la­de Al­bin Ei­nar­sens kropp i vatt­net:

– Han viss­te vad han gjor­de. Dä­ri­ge­nom är det ställt ut­om rim­ligt tvi­vel, sa­de hon som svar på den över­gri­pan­de frå­gan om 20-åring­en var lik­gil­tig in­för den fa­ra han ut­sat­te sitt of­fer för.

Att det blir just fy­ra års fäng­el­se ba­se­ras på att straff­vär­det för brot­tet mot­sva­rar 14 års fäng­el­se om han va­rit vux­en när han ut­för­de mor­det. 14 år ses som nor­mal­straff för mord se­dan ett väg­le­dan­de av­gö­ran­de i Högs­ta Dom­sto­len 2013. Nor­malt sett ska straff­ra­bat­ten för unga la­gö­ver­trä­da­re mot­sva­ra två tred­je­de­lar av straff­läng­den. 20-åring­en var 17 år och tio må­na­der när Al­bin dö­da­des.

I det här fal­let blir det ut­döm­da fäng­el­se­straf­fet än­nu kor­ta­re för att tings­rät­ten ock­så vär­de­rar den helt av­gö­ran­de be­ty­del­sen av 20-åring­ens med­ver­kan i utred­ning­en. Ut­an hans upp­gif­ter ha­de det in­te ens kun­nat bli ett åtal, för­kla­rad åkla­ga­re Gi­se­la Sjö­vall un­der sin slut­plä­de­ring i fre­dags.

Nor­malt sett ska den som är un­der 18 år när den­ne be­går ett brott dö­mas till slu­ten ung­doms­vård, men ef­ter en pröv­ning kom tings­rät­ten fram till att det vo­re di­rekt olämp­ligt och dö­mer i stäl­let ut ett fäng­el­se­straff.

TINGS­RÄT­TEN KOM­MER OCK­SÅ fram i sin dom till att det finns en risk för att 20-åring­en av­vi­ker el­ler på nå­got an­nat sätt för­sö­ker kom­ma un­dan på­följ­den om han skul­le släp­pas fri, där­för ska han va­ra kvar i häk­te till dess att do­men vin­ner la­ga kraft.

Ef­tersom han be­finns skyl­dig till brot­tet dö­mer rät­ten ock­så ut de ska­de­stånd som Al­bins när­mas­te an­hö­ri­ga be­gärt, det vill sä­ga 90 000 kro­nor var­de­ra till Al­bins mam­ma och hans sys­ter, 75 000 kro­nor till Al­bins pap­pa samt näs­tan 50 000 kro­nor till Al­bins döds­bo.

I ett spon­tant inlägg ef­ter att lag­man Pia Jo­hans­son läst upp tings­rät­tens dom vän­de hon sig till 20-åring­en och frå­ga­de om han för­stod vad do­men in­ne­bar. Han ha­de då sut­tit vänd emot sin ad­vo­kat Gö­ran Rut­h­berg un­der i stort sett he­la da­gen. Han nic­ka­de och sva­ra­de låg­mält:

– Ja.

PIA JO­HANS­SON BE­TO­NA­DE för ho­nom att slut­sat­ser­na i do­men ska tol­kas som att tings­rät­ten har trott på ho­nom och att be­slu­tet in­ne­bär att han kan få ro nu och att han har go­da möj­lig­he­ter att gå vi­da­re i li­vet när han av­tjä­nat sitt straff.

– Vill du stu­de­ra har du många möj­lig­he­ter till det un­der ti­den. Se in­te svart på det här, re­kom­men­de­ra­de hon och la­de till:

– Du har en fa­milj som vän­tar på dig och kan kom­ma ut som en fri man.

Bild: ARKIV

AV­SLUT. Lag­man Pia Jo­hans­son med­de­la­de på mån­da­gen fäng­el­se­do­men mot den 20-åri­ge man som var åta­lad för mor­det på Al­bin Ei­nar­sen.

STAR­KA KÄNS­LOR I OMLOPP. Al­bins fa­milj ut­sat­tes för hot un­der den gång­na

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.