Hi­sto­ris­ka hus le­ver far­ligt

FÄR­GA­RESTRÄ­TET: EF­TER MER ÄN 100 ÅR KAN DE RI­VAS FÖR NYBYGGE

Hallands Nyheter - - Falkenberg - To­bi­as Svensson 010-471 50 10 ∙ to­bi­as.svensson@hn.se

Re­dan 2013 an­sök­te fas­tig­hets­ä­ga­ren Sten­hör­net AB om att få ri­va samt­li­ga bygg­na­der på fas­tig­he­ten Vi­tan 7 för att kun­na byg­ga nytt. Bygg­lovs­nämn­den sa nej. Be­slu­tet över­kla­ga­des till Läns­sty­rel­sen, som ock­så sa nej.

Skä­let var att den del av vin­kel­bygg­na­den som har fa­sad mot St­or­ga­tan an­sågs värd att be­va­ra av kul­tur­hi­sto­ris­ka skäl.

Nu lig­ger ett nytt förslag på bor­det och den här gång­en ver­kar fas­tig­hets­ä­ga­ren och kom­mu­nen va­ra över­ens.

I DEN FÖRESLAGNA de­talj­pla­nen spa­ras hu­set vid St­or­ga­tan. Det för­ses dess­utom med riv­nings­för­bud och and­ra skydd som ska ga­ran­te­ra att dess kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de be­va­ras.

Ri­vas ska där­e­mot den huskropp som sträc­ker sig ner längs Fär­ga­resträ­tet. Den är en till­bygg­nad som upp­för­des 1910. Hu­set in­ne på går­den, byggt re­dan 1853, går sam­ma öde till mö­tes.

Det­ta för att ge plats åt ett nytt hus i tre vå­ning­ar, med sam­man­lagt tolv lä­gen­he­ter.

Kom­mu­nen stäl­ler vis­sa krav i hur den nya bygg­na­den ska se ut. Grun­den ska byg­gas i na­tursten och själ­va hu­set ska be­stå av fy­ra sek­tio­ner som ska va­ri­e­ra i höjd, färg och ma­te­ri­al­val.

– Mo­ti­vet till de kra­ven är att vi be­fin­ner oss i en kul­turmil­jö. Ny­bygg­na­tion ska an­pas­sas till de be­fint­li­ga vär­den som finns där, sä­ger An­na Mo­digh, plan­ar­ki­tekt på kom­mu­nens sam­hälls­bygg­nads­av­del­ning.

För­ra gång­en ne­ka­des fas­tig­hets­ä­ga­ren riv­nings­lov. Nu är pla­ner­na på att byg­ga nya lä­gen­he­ter längs Fär­ga­resträ­tet ak­tu­el­la igen. Den här gång­en är kom­mu­nen med på no­ter­na

FÖR­SLA­GET HAR NY­LI­GEN va­rit ute på sam­råd. Bygg­lovs­nämn­den till­hör de som stäl­ler sig po­si­ti­va.

”För­sla­get in­ne­bär riv­ning av en bygg­nad vid Fär­ga­resträ­tet, ur­sprung­li­gen upp­förd 1853 men se­dan dess om­byggd vid fle­ra till­fäl­len. Dess ytt­re be­rät­tar ing­et om

dess ål­der och det kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­det fram­står in­te som omist­ligt”, skri­ver nämn­den i sitt svar.

ATT ÄVEN DEN del av vin­kel­hu­set som har fa­sad mot Fär­ga­resträ­tet ska ri­vas näm­ner bygg­lovs­nämn­den in­te ens.

Det gör där­e­mot bå­de Kul­turmil­jö Hal­land och kom­mu­nens egen kultur- och fri­tids­nämnd i si­na, starkt kri­tis­ka, svar. De vill att även det hu­set ska för­ses med riv­nings­för­bud ef­tersom det i in­ven­te­ring­en av lä­nets bygg­na­der getts klass B, vil­ket be­ty­der att det an­ses va­ra ”av re­gi­o­nalt in­tres­se” samt ”omist­ligt”.

Ne­ga­ti­va syn­punk­ter har även kom­mit in från bland an­nat fas­tig­hets­ä­ga­ren Jul­vi­hus som fruk­tar att eve­ne­mang på Grand ho­tell blir li­dan­de av nya bo­stä­der som kan stö­ras av bul­ler.

NU SKA AL­LA syn­punk­ter sam­man­stäl­las och even­tu­el­la änd­ring­ar gö­ras in­nan för­sla­get ställs ut för gransk­ning i höst. Ti­di­gast i slu­tet av året kom­mer kom­mun­full­mäk­ti­ge att ta ett slut­gil­tigt be­slut.

Bild: TO­BI­AS SVENSSON

BE­VA­RAS. Den del av vin­kel­hu­set som har fa­sad mot St­or­ga­tan ska en­ligt för­sla­get för­ses med riv­nings­för­bud.

Bild: TO­BI­AS SVENSSON

OMGJORT. Även gårds­hu­set ska ri­vas. Det upp­för­des re­dan 1853, men har byggts om många gång­er se­dan dess.

Bild: TO­BI­AS SVENSSON

RIVS. Den del som har fa­sad mot Fär­ga­resträ­tet ska där­e­mot ri­vas.

Bild: FALKENBERGS KOM­MUN

NYBYGGE. Det nya hu­set ska ha fy­ra sek­tio­ner, som ska skil­ja sig i höjd och färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.