Fak­ta: För­sla­get i kort­het

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

* Den huskropp som har fa­sad mot St­or­ga­tan be­va­ras och för­ses med riv­nings­för­bud.

* Huskrop­pen mot Fär­ga­resträ­tet samt gårds­hu­set rivs.

* Det nya hu­set ska byg­gas i fy­ra sek­tio­ner, som ska skil­ja sig från varand­ra i höjd, färg och ma­te­ri­al­val.

* Ett del­vis un­der­jor­diskt ga­rage byggs un­der hu­set och in­ner­går­den.

* Mar­ken, som vi­sat spår av gif­ti­ga äm­nen, mås­te sa­ne­ras in­nan byg­get.

* Ett för­verk­li­gan­de av pla­ner­na in­ne­bär även att Fär­ga­resträ­tet blir sma­la­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.