Äga­re för­tviv­lad - fem lamm spår­löst för­svun­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg - TO­BI­AS SVENSSON to­bi­as.svensson@hn.se

Fem sto­ra lamm är spår­löst för­svun­na från Ralf Te­baays gård. Han ser ing­en an­nan för­kla­ring än att nå­gon kom­mit och stu­lit dem nat­te­tid.

För nå­gon vec­ka se­dan pla­ce­ra­de Jo­han Sund­vall 32 av si­na får och lamm på som­mar­be­te i en ha­ge på Gud­munds­går­den. När han kom dit i lör­dags för att kon­troll­räk­na var de fem störs­ta lam­men spår­löst för­svun­na.

– Jag har haft li­te pro­blem med rov­djur på and­ra stäl­len och tänk­te först att ett lo­djur va­rit fram­me. Men se­dan bör­ja­de jag tän­ka och in­såg att de in­te tar fem lamm på någ­ra da­gar ut­an på sin höjd ett i vec­kan, sä­ger Jo­han Sund­vall.

Dess­utom har Gud­munds­går­dens äga­re Ralf Te­baay sökt ige- nom he­la ha­gen med hund och in­te hit­tat mins­ta spår av blod på mar­ken el­ler ull i stängs­let.

Slutsatsen de drar är att nå­gon stu­lit lam­men nat­te­tid.

Nu ska Ralf Te­baay in­stal­le­ra strål­kas­ta­re som ly­ser upp ha­gen var­je natt. Gran­nar är en­ga­ge­ra­de och ska hjäl­pa till att hål­la koll. Men ett hund­ra­pro­cen­tigt skydd mot nya stöl­der är svårt att få till.

– Jag kan ju in­te sit­ta här med bös­san var­je natt och vän­ta på att det kom­mer en skåp­bil, sä­ger Ralf Te­baay.

STÖL­DEN ÄR POLISANMÄLD. Men en­ligt Jo­han Sun­din, för­un­der­sök­nings­le­da­re på po­li­sen i Fal­ken­berg, är ären­det re­dan av­skri­vet.

– Lam­men är ju märk­ta och dy­ker de upp i nå­got an­nat sam­man­hang kan vi öpp­na ären­det igen. Men i nu­lä­get har vi ingen­ting att job­ba mot, sä­ger han.

Ef­tersom lam­men är märk­ta med chip kan de in­te att säl­jas vi­da­re på den or­di­na­rie mark­na­den. Ralf Te­baay tror där­för att tju­var­na slak­tar själ­va och säl­jer köt­tet vi­da­re på den svar­ta mark­na­den.

Bild: OLA FOLKESSON

BROTTSPLATS. Ralf Te­baay är be­drö­vad över stöl­den från hans ha­ge. De fem lam­men vär­de­ras till 2 500 kro­nor styck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.