Tid­ning: Ca­talán ut­red­de miss­tänkt mi­nis­ter

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Svens­ka Fn-med­ar­be­ta­ren Zai­da Ca­talán ut­red­de brotts­miss­tan­kar mot en av den kon­go­le­sis­ka re­ge­ring­ens mi­nist­rar, Clé­ment Kan­ku, när hon mör­da­des.

Det fram­går av en ar­ti­kel i New York Ti­mes.

En­ligt tid­ning­en ha­de Ca­talán 130 fi­ler om Kan­ku i sin da­tor.

En av des­sa var ett in­spe­lat te­le­fon­sam­tal där Kan­ku och en med­ar­be­ta­re pra­tar om ett mord på en ar­méof­fi­cer och den­nes liv­vak­ter. Av sam­ta­let att dö­ma, kan mor­den ha be­ord­rats el­ler be­ställts av Kan­ku.

Up­pen­bart är att Ca­talán var upp­het­sad över ma­te­ri­a­let. Hon be­fann sig i Kon­go-kins­ha­sa för att på FN:S upp­drag ut­re­da miss­tan­kar om brott mot mänsk­li­ga rät­tig­he­ter i lan­det, bland an­nat Kan­kus in­bland­ning i mas­sak­rer i re­gi­o­nen Ka­sai för­ra året.

Hon skrev i sin dag­bok i slu­tet av ja­nu­a­ri (över­satt från eng­els­ka): ”Jag kans­ke kan sät­ta dit den här skit­stö­veln. Jäklar!”

Det är, en­ligt New York Ti­mes, oklart hur Ca­talán fått tag på det in­spe­la­de sam­ta­let. Men per­so­ner som kän­de till hen­nes ut­red­ning häv­dar att hon ta­lat om för Kan­ku att hon ha­de till­gång till in­spel­ning­en.

Det var tänkt att hon skul­le mö­ta ho­nom ef­ter att hon kom­mit till­ba­ka från sin re­sa in i bus­hen – den re­sa då hon mör­da­des till­sam­mans med sin ame­ri­kans­ke kol­le­ga Michael Sharp.

New York Ti­mes har kon­tak­tat Kan­ku som er­kän­ner att han pra­tat med Ca­talán och Sharp, men strax där­ef­ter av­slu­tar han sam­ta­let tvärt.

Kan­ku var ut­veck­lings­mi­nis­ter fram till maj i år då han av­ske­da­des från sin post. Det är känt att han har kopp­ling­ar till mi­lis­styr­kor i Ka­sai. Han ut­sågs till mi­nis­ter i re­ge­ring­en spe­ci­fikt för att han trod­des kun­na få kon­troll över re­bel­ler­na.

Den kon­go­le­sis­ka re­ge­ring­en häv­dar att de vet vil­ka som låg ba­kom mor­den på Ca­talán och Sharp, men har än­nu in­te läm­nat ut någ­ra de­tal­jer.

Ro­land Jo­hans­son/tt

Zai­da Ca­talán.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.