EU: Klart för brex­it-start

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■BREX­IT. EU är re­do att in­le­da för­hand­ling­ar­na om Stor­bri­tan­ni­ens ut­trä­de ur uni­o­nen. Sär­skilt lång tid tog det in­te för de 27 län­der som tän­ker stan­na kvar i EU att for­mellt läm­na över till chefs­för­hand­la­ren Michel Bar­ni­er i Brys­sel.

– Vi är re­do och väl för­be­red­da, kon­sta­te­ra­de Bar­ni­er på sin press­kon­fe­rens ef­teråt.

Tuf­fa tag vän­tar när för­hand­ling­ar­na kom­mer i gång på all­var.

– Det be­ror na­tur­ligt­vis på att vi har oli­ka ut­gångs­punk­ter, sä­ger Sve­ri­ges Eu-mi­nis­ter Ann Lin­de (S). (TT)

FO­TO: JO­NAS EKSTRÖMER /TT

Till­sam­mans med pre­si­den­ten Jo­ko Wi­do­do och hans fru Iri­na pla­ne­ra­de kung­a­pa­ret ett träd ut­an­för pre­si­dent­pa­lat­set i Bo­gor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.