Fak­ta: Det här är Amel­mot­tag­ning­en

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Amel­mot­tag­ning­en på Sö­der­sjuk­hu­set i Stock­holm tar emot kvin­nor med pro­blem or­sa­ka­de av köns­stymp­ning. Det krävs ing­en re­miss för att kom­ma till mot­tag­ning­en. Vid språk­svå­rig­he­ter an­vänds all­tid en kvinn­lig tolk. Det förs­ta mö­tet med en lä­ka­re följs of­ta av fle­ra. En myc­ket ovan­lig pa­ti­ent­grupp är min­derå­ri­ga, en­sam­kom­man­de flic­kor som är asyl­sö­kan­de. Flic­kan tar säl­lan själv kon­takt med vår­den, ut­an det är hen­nes go­de man, vård­nads­ha­va­re el­ler an­nan per­son i hen­nes om­giv­ning som oro­as över hen­nes må­en­de. Ef­tersom det finns myc­ket skam och he­der in­blan­dat vill många av flic­kor­na in­te ge­nom­gå en ope­ra­tion, ut­an öns­kar i stäl­let me­di­cinsk vård. För många av flic­kor­na blir det ock­så fle­ra be­sök hos ku­ra­torn. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.