Ny me­tod räd­dar fler vid stro­ke

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■HÄL­SA. Den re­la­tivt nya be­hand­lings­me­to­den trom­bekto­mi har en myc­ket god ef­fekt vid en blod­propp i hjär­nan (stro­ke el­ler hjär­nin­farkt).

Det kon­sta­te­rar So­ci­al­sty­rel­sen, som ger åt­gär­den högs­ta pri­o­ri­tet i dess nya rikt­lin­jer.

Me­to­den går till så att ett tunt rör förs upp till hjär­nan via ljums­ken. Det drab­ba­de kär­let lo­ka­li­se­ras med hjälp av rönt­gen, var­på prop­pen dras ut från kär­let. I vis­sa fall kan pa­ti­en­ten bli helt åter­ställd ef­ter be­hand­ling­en, skri­ver So­ci­al­sty­rel­sen. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.