Hi­sto­risk flight till Is­ra­el

Do­nald Trump flög di­rekt mel­lan Saudiarabien och Is­ra­el: ”En ovan­lig chans till fred”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Do­nald Trump är nu den förs­ta sit­tan­de ame­ri­kans­ka pre­si­dent som be­sökt Kla­go­mu­ren i Je­ru­sa­lem. Någ­ra tim­mar ti­di­ga­re ha­de han rent fy­siskt knu­tit ett band i re­gi­o­nen – med histo­ri­ens förs­ta di­rekt­flyg­ning från Saudiarabien till Is­ra­el.

De två län­der­na har inga re­la­tio­ner och en­ligt is­ra­e­lis­ka me­di­er har ing­en ti­di­ga­re kun­nat fly­ga mel­lan dem. Pre­miär­mi­nis­ter Benjamin Ne­ta­ny­a­hu tog upp det som ett tec­ken i ti­den, när han i sitt väl­komst­tal på Ben Gu­ri­onflyg­plat­sen för­säk­ra­de att Is­ra­el vill slu­ta fred med al­la si­na gran­nar.

–Herr pre­si­dent, ni flög just från Riy­ad till Tel Aviv. Jag hop­pas att en dag kan en is­ra­e­lisk pre­miär­mi­nis­ter fly­ga från Tel Aviv till Riy­ad, sa­de Ne­ta­ny­a­hu.

Trump an­tyd­de i sitt kor­ta tal i vin­den på flyg­plat­sen att han har nå­gon form av fredsmäk­ling på gång.

–Fram­för oss har vi en ovan­lig chans att få sä­ker­het och sta­bi­li­tet i den­na re­gi­on och till dess folk, sa­de pre­si­den­ten.

Men det är en svår ba­lans­gång som vän­tar, och di­plo­ma­tis­ka ut­ma­ning­ar som al­la and­ra ti­di­ga­re le­da­re gått bet på.

Någ­ra tim­mar ef­ter att den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten lan­dat besökte han Västra mu­ren, den så kal­la­de Kla­go­mu­ren i Is­ra­el. Be­sö­ket är kon­tro­ver­si­ellt ef­tersom plat­sen är he­lig för bå­de ju­dar och mus­li­mer. Det no­te­ra­des ock­så att Trump gick en­sam fram till mu­ren och la­de sin hand på den, ut­an säll­skap av någ­ra is­ra­e­ler.

Ing­en ame­ri­kansk pre­si­dent re­ser till re­gi­o­nen ut­an att ha plug­gat in kärn­frå­gor­na i den till sy­nes olös­li­ga Mel­la­nöstern­kon­flik­ten: Sä­ker­het, grän­ser, bo­sätt­ning­ar, flyk­ting­ar och Je­ru­sa­lems sta­tus.

Fri­da Stran­ne, Usa-fors­ka­re vid Hög­sko­lan i Halmstad, skri­ver i en kom­men­tar till TT att möj­lig­he­ter­na till fred ser säm­re ut än på länge – i lju­set av de se­nas­te årens ut­veck­ling och att Trump gett mot­stri­di­ga be­sked om var han står i oli­ka nyc­kel­frå­gor – men att man ald­rig vet med Trump.

”Den långa kon­flik­ten har in­te lyc­kats lö­sas med kon­ven­tio­nel­la me­to­der, så Trumps af­färs­man­na­mäs­si­ga at­ti­tyd och okon­ven­tio­nel­la sätt kans­ke kan gö­ra skill­nad till det bätt­re”, skri­ver hon.

Ef­ter mö­ten med is­ra­e­lis­ka le­da­re åker Trump i dag till Bet­le­hem för att träf­fa pa­les­ti­ni­er­nas pre­si­dent Mahmud Ab­bas.

Ny­hets­by­rån AFP skri­ver att Is­ra­el in­för be­sö­ket gjort en rad ef­ter­gif­ter mot pa­les­ti­ni­er­na. Bland an­nat har ut­vidg­ning­en av en pa­les­tinsk in­du­stri­zon på söd­ra Väst­ban­ken god­känts, samt pro­ces­sen vid vis­sa grän­sö­ver­gång­ar gjorts smi­di­ga­re. En is­ra­e­lisk tjäns­te­man sä­ger att be­slu­ten fat­tats ef­ter en di­rekt för­frå­gan från Do­nald Trump om ”för­tro­en­de­byg­gan­de” åt­gär­der.

Fri­da Stran­ne skri­ver att Trumps be­slut att gö­ra Saudiarabien till förs­ta an­halt un­der sin re­sa, i kom­bi­na­tion med de re­kord­sto­ra va­pen­kon­trakt som där un­der­teck­na­des, mar­ke­rar en till­ba­ka­gång till en mer klas­sisk ame­ri­kansk po­li­tik i Mellanöstern, där man ”är be­redd på sto­ra ef­ter­gif­ter vad gäl­ler mänsk­li­ga rät­tig­he­ter”.

Lars Pe­der­sen/tt Ti­na Mag­ner­gård Bjers/tt

Hen­rik Samu­els­son/tt

FO­TO: EVAN VUCCI/AP

Kyr­ko­be­sök. Do­nald Trump och hans hust­ru Me­la­nia besökte den He­li­ga gra­vens kyr­ka i Je­ru­sa­lem un­der sitt stats­be­sök i Is­ra­el i går. I dag åker Trump till Bet­le­hem för att träf­fa pa­les­ti­ni­er­nas pre­si­dent Mahmud Ab­bas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.