Räd mot gay­klubb – hund­ra­tals greps

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■INDONESIEN. In­do­ne­sisk po­lis har fri­hets­be­rö­vat 141 ho­mo­sex­u­el­la män vid en räd mot en sex­klubb i hu­vud­sta­den Jakar­ta. Po­li­sen har gri­pit tio av dem, där­ibland äga­ren och fle­ra ur per­so­na­len, sam­ti­digt som de öv­ri­ga ska för­hö­ras. En ta­les­per­son för po­li­sen sä­ger att de miss­tänks för att ha bru­tit mot för­bu­det mot por­no­gra­fi.

Män­ni­sko­rätts­or­ga­ni­sa­tio­nen Le­gal Aid Jakar­ta an­kla­gar po­li­sen för att ha för­öd­mju­kat män­nen ge­nom att in­te lå­ta vis­sa av dem klä på sig in­nan de för­des bort. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.