”Vi hop­pas det blir en tra­di­tion”

Hon ska gö­ra bi­o­lo­gisk mång­fald mainstream

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Po­e­si, art­bin­go och stads­od­lings­sa­fa­ri hör till de to­talt 70 ak­ti­vi­te­ter som hålls i fi­ran­det av bi­o­lo­gis­ka mång­fal­dens dag.

Ba­kom ini­ti­a­ti­vet står bi­o­lo­gen Re­bec­ka Le Mo­i­ne, som ska gö­ra Fn-da­gen mer folk­lig.

– Vi hop­pas att den här ty­pen av ak­ti­vi­te­ter kan bli en år­lig tra­di­tion, sä­ger hon.

När man tän­ker på att gö­ra en in­sats för mil­jön tän­ker de fles­ta på kol­di­ox­id­ut­släpp och kli­mat­för­änd­ring­ar. Det har lett till att en an­nan vik­tig frå­ga, den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den har ham­nat i skymun­dan, en­ligt na­tur­vårds­bi­o­lo­gen Re­bec­ka Le Mo­i­ne.

– Bi­o­lo­gisk mång­fald för­knip­pas of­ta med and­ra platser, som sköv­ling­en av regn­sko­gar i Sy­da­me­ri­ka och utrot­nings­ho­ta­de ar­ter som pan­dor och tig­rar i Asi­en. Men sam­ma sak hän­der även i Sve­ri­ge, men med en an­nan natur och and­ra ar­ter, sä­ger hon.

Att gö­ra en in­sats för den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den är ty­värr in­te li­ka tyd­ligt som att gö­ra en in­sats för kli­ma­tet, tilläg­ger Le Mo­i­ne.

– Det finns ing­en var­dag­lig lös­ning som det gör in­om kli­mat­frå­gan, till ex­em­pel att ta cy­keln i stäl­let för bi­len. De som äger sko­gar och land kan ju all­tid gö­ra en in­sats ge­nom att und­vi­ka kal­hugg­ning och i stäl­let hug­ga sko­gen plock­vis.

Där­e­mot tror Le Mo­i­ne att all­män­he­tens kän­ne­dom om den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den kan bi­dra till att he­la lan­det tar ett stör­re an­svar. Där­för har hon ak­tivt upp­ma­nat för­e­ning­ar, lä­ro­sä­ten, fö­re­tag och pri­vat­per­so­ner att hål­la ak­ti­vi­te­ter in­om äm­net in­för FN:S år­li­ga in­ter­na­tio­nel­la dag för bi­o­lo­gisk mång­fald, som in­föll den 22 maj.

Ini­ti­a­ti­vet tog hon till­sam­mans med Er­ik Hans­son, ba­kom saj­ten na­tur­si­dan.se.

Re­spon­sen har va­rit stor och to­talt har 70 ak­ti­vi­te­ter ord­nats. Även om den of­fi­ci­el­la da­gen var i går mån­dag tjuv­star­ta­de någ­ra ak­ti­vi­te­ter re­dan i hel­gen. I ex­em­pel­vis Stock­holm ord­na­de Na­tur­hi­sto­ris­ka riksmu­se­et en så kal­lad art­bin­go i Stock­holm, där del­ta­gar­na ska­pa­de en bingobric­ka med fem ar­ter och le­tar upp dem i ett val­fritt na­tur­re­ser­vat.

I dag hålls en po­e­si­dag på Fa­ce­book för att upp­märk­sam­ma da­gen. Sam­ti­digt äger and­ra ak­ti­vi­te­ter rum run­tom i lan­det som i Lu­leå, Gö­te­borg, Öland och Got­land.

–Vi ha­de ald­rig vå­gat hop­pas på att det skul­le bli så här många ak­ti­vi­te­ter. Det här är nå­got vi har job­bat ide­ellt med. Men i slutän­dan är det ar­ran­gö­rer­na själ­va som har styrt upp ak­ti­vi­te­ter­na. Jag hop­pas att da­gen bli mer mainstream fram­ö­ver. Gabri­el Car­do­na Cer­van­tes/tt

FO­TO: VIDAR RU­UD/NTB/ARKIV

Sö­ker ljus. Den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den i svens­ka sko­gar be­hö­ver upp­märk­sam­mas li­ka myc­ket som sköv­ling­en av regn­sko­gar i Sy­da­me­ri­ka, tyc­ker na­tur­vårds­bi­o­lo­gen Re­bec­ka Le Mo­i­ne.

Re­bec­ka Le Mo­i­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.