Pun­kig hår­färg kan va­ra al­ler­gi­fram­kal­lan­de

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Knal­li­ga punk­färgsto­ning­ar in­ne­hål­ler äm­nen som kan va­ra can­cer­fram­kal­lan­de och många av to­ning­ar­na även äm­nen som är al­ler­gi­fram­kal­lan­de. Det vi­sar en un­der­sök­ning ge­nom­förd av två stu­den­ter vid KTH.

Ti­di­ga­re har forsk­ning främst fo­ku­se­rat på de pro­duk­ter som fri­sö­rer kom­mer i kon­takt med. I yr­ket är bå­de hu­dal­ler­gi­er och al­ler­gisk ast­ma van­ligt fö­re­kom­man­de, vil­ket kan kopp­las sam­man med de ke­mi­ka­li­er som finns i per­ma­nent hår­färg.

Nu kan ett kan­di­da­tex­a­mens­ar­be­te vid Kung­li­ga tek­nis­ka hög­sko­lan (KTH) vi­sa att även hår­fär­gäm­nen i to­ning­ar in­ne­hål­ler al­ler­gi- fram­kal­lan­de äm­nen. Stu­den­ter­na har kart­lagt sex oli­ka mär­ken med to­talt 113 pro­duk­ter av många oli­ka färg­to­ner som tvät­tas ut ef­ter åt­ta till tolv tvät­tar. Al­la mär­ken in­ne­hål­ler ett möj­ligt can­cer­fram­kal­lan­de hår­fär­gäm­ne vi­sar stu­di­en. Det sto­ra fler­ta­let pro­duk­ter in­ne­hål­ler dess­utom al­ler­gi­fram­kal­lan­de par­fym- och kon­ser­ve­rings­äm­nen.

”Den som väl­jer att fär­ga hå­ret gult el­ler grönt lö­per lägst risk att rå­ka ut för en pro­dukt som in­ne­hål­ler al­ler­gi­fram­kal­lan­de hår­fär­gäm­nen, me­dan van­li­ga fär­ger som brun och svart all­tid in­ne­hål­ler minst ett al­ler­gi­fram­kal­lan­de hår­fär­gäm­ne. Det­ta oav­sett om det är mark­nads­fört som ’na­tur­ligt’ el­ler ej.”, skri­ver hand­le­da­ren Yo­lan­da Hed­berg, vid Centrum för ar­bets- och mil­jö­me­di­cin, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

FO­TO: JENS MEYER/AP/ARKIV

Två av tre knal­li­ga punk­fär­ger in­ne­hål­ler äm­nen som är al­ler­gi- och can­cer­fram­kal­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.