Fak­ta: In­ter­na­tio­nel­la da­gen för bi­o­lo­gisk mång­fald

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■In­ter­na­tio­nel­la da­gen för bi­o­lo­gisk mång­fald (In­ter­na­tio­nal Day for Bi­o­lo­gi­cal Di­ver­si­ty) ska hyl­la jor­dens bi­o­lo­gis­ka mång­fald.

Syf­tet är att väc­ka med­ve­ten­het hos så väl allmänheten som hos vå­ra folk­val­da po­li­ti­ker om den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den och dess si­tu­a­tion i värl­den i dag – vil­ka ut­ma­ning­ar och hot som finns samt hur vi kan skyd­da den. ■■Da­gen har fi­rats se­dan år 2002 med ett nytt te­ma för var­je år. FN:S ar­be­te för att be­va­ra vår bi­o­lo­gis­ka mång­fald star­ta­de re­dan vid Ri­omö­tet 1992 då The Con­ven­tion on Bi­o­lo­gi­cal Di­ver­si­ty skrevs och se­der­me­ra ra­ti­fi­ce­ra­des år 1993. I kon­ven­tio­nen finns tre vik­ti­ga mål: be­va­ran­det av den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den, ett håll­bart nytt­jan­de av de bi­o­lo­gis­ka re­sur­ser­na och ett rätt­vist ut­nytt­jan­de av jor­dens re­sur­ser. (TT)

FO­TO: TT/ARKIV

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.