Ger upp höjd pen­sions­ål­der

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■DAN­MARK. Dan­marks re­ge­ring ger upp för­sö­ket att hö­ja pen­sions­ål­dern från 67 till 67,5 år. Pla­ner­na slo­pas ef­tersom det kon­ser­va­ti­va re­ge­rings­par­ti­et Venst­re sak­nar till­räck­ligt stöd för för­sla­get i fol­ke­ting­et.

För­sö­ket att hö­ja grän­sen mo­ti­ve­ra­des med att den ge­nom­snitt­li­ga livs­läng­den för män och kvin­nor har sti­git un­der de se­nas­te år­tion­de­na.

– I dag le­ver vi läng­re än vi räk­na­de med, och sam­ti­digt är det brist på ar­bets­kraft, sä­ger stats­mi­nis­ter Løk­ke Rasmus­sen till Dan­marks Ra­dio. (Tt-rit­zau)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.