Rap­port: Livs­kva­li­te­ten sti­ger

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■AFRIKA. Den mät­ba­ra livs­kva­li­te­ten sti­ger i många af­ri­kans­ka län­der, en­ligt en rap­port från Af­ri­kans­ka ut­veck­lings­ban­ken (ADB).

Minst en tred­je­del av kon­ti­nen­tens 54 län­der har gjort be­ty­dan­de fram­steg för att för­bätt­ra in­vå­nar­nas häl­sa, ut­bild­ningsni­vå och lev­nads­stan­dard. Rwan­da, Gha­na och Li­be­ria har lyc­kats bäst med fat­tig­doms­be­kämp­ning­en se­dan 2005, skri­ver ADB.

Fem län­der läg­ger minst 6 pro­cent av BNP på ut­bild­ning: Syd­af­ri­ka, Gha­na, Ma­roc­ko, Moçam­bi­que och Tu­ni­si­en. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.