Ark­tis för­sva­ras i fly­göv­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■FÖR­SVAR. Sve­ri­ge, Nor­ge och Fin­land tar emot flyg­va­pen från åt­ta län­der till mi­li­täröv­ning­en Ar­ctic Chal­lenge som nu in­letts i län­der­nas nor­ra de­lar, en­ligt För­svars­mak­ten. Fin­land är värd­land un­der årets öv­ning, sam­ti­digt som nors­ka Bodø är hu­vud­bas. Flyg­ba­sen F21 i Lu­leå an­vänds ock­så i öv­ning­en, samt flyg­ba­sen i Ro­vani­e­mi i Fin­land.

Bland dem som bju­dits in finns bland an­nat USA, Stor­bri­tan­ni­en, Tyskland, Frank­ri­ke och Ka­na­da. Spa­ni­en tac­ka­de, en­ligt För­svars­mak­ten, nej. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.