Am­ne­sty: 100 000 ”ut­ren­sa­de”

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

■■TURKIET. Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal an­kla­gar i en ny rap­port Turkiet för ut­rens­ning­ar bland stats­an­ställ­da ef­ter kup­pen för­ra som­ma­ren. Över 100 000 har ställts på bar bac­ke, nå­got som har fått ”ka­ta­stro­fal” in­ver­kan på de­ras liv och möj­lig­het till för­sörj­ning.

”Ti­o­tu­sen­tals lä­ka­re, po­li­ser, lä­ra­re, aka­de­mi­ker och sol­da­ter som klas­sats som ’ter­ro­ris­ter’ och som bann­lysts från den of­fent­li­ga sek­torn käm­par nu för sin för­sörj­ning”, skri­ver Am­ne­sty. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.