Far­ligt trångt på Eve­rest

Re­kord­många för­sö­ker be­sti­ga värl­dens högs­ta topp – var­ning för kö­bild­ning

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Fle­ra team ha­de tur.

Re­kord­många klätt­ra­re för­sö­ker i år nå värl­dens högs­ta topp, Mount Eve­rest. Un­der den gång­na hel­gen har ber­get krävt minst tre döds­of­fer och en klätt­ra­re är rap­por­te­rad sak­nad.

I sön­dags om­kom en 54-årig man från Austra­li­en på Mount Eve­rest, rap­por­te­rar tid­ning­en The Hi­ma­lay­an Ti­mes. Man­nen ha­de för­sökt nå top­pen, men drab­ba­des av höjd­sju­ka på om­kring 8 000 me­ters höjd och ha­de då vänt nedåt. Han be­skrivs som en er­fa­ren klätt­ra­re och för­sök­te 2015 nå top­pen till­sam­mans med sin fru men hind­ra­des då av den för­ödan­de jord­bäv­ning­en i Nepal, skri­ver The Gu­ar­di­an.

Även en ame­ri­kansk lä­ka­re och en även­ty­ra­re från Slo­va­ki­en rap­por­te­ras ha om­kom­mit un­der sön­da­gen i ett för­sök att nå den 8 848 me­ter höga top­pen.

En in­disk klätt­ra­re, som kom bort från sin grupp un­der ned­stig­ning från top­pen, rap­por­te­ra­des sak­nad i lör­dags. Den rädd­nings-

gui­de vid Mount Eve­rest, om det hår­da väd­ret runt bas­läg­ret i en sänd­ning via Fa­ce­book.

■■TENDI SHERPA, grupp som skic­kats ut för att sö­ka ef­ter ho­nom rap­por­te­ra­de i går att de sik­tat hans dö­da kropp cir­ka 200 me­ter från hu­vud­klätt­rings­le­den, en­ligt ny­hets­by­rån AFP. Rädd­nings­grup­pen har än­nu in­te be­slu­tat om det är möj­ligt att bär­ga krop­pen.

En­ligt myn­dig­he­ter i Nepal nåd­de 60 klätt­ra­re top­pen av Mount Eve­rest i sön­dags, skri­ver Washing­ton Post. Den er­far­ne bergs­gui­den Tendi Sherpa rap­por­te­rar i en Fa­ce­book­sänd­ning från bas­läg­ret om svå­ra vä­der­för­hål­lan­den.

– Det har va­rit gans­ka då­ligt vä­der, fram­för allt hår­da vin­dar, men det har fun­nits någ­ra glug­gar som klätt­ra­re kun­nat ut­nytt­ja. Fle­ra team ha­de tur men det är ock­så många klätt­ra­re som tving­ats vän­da halv­vägs till top­pen på grund av de hår­da vin­dar­na, sä­ger Tendi Sherpa.

Han be­rät­ta­de ock­så att det i sön­dags var fle­ra per­so­ner som flögs ned med he­li­kop­ter från ber­get på grund av höjd­sju­ka, köldska­dor el­ler snö­blind­het.

Re­kord­många klätt­ra­re för­sö­ker sig un­der vår­sä­song­en på att nå värl­dens högs­ta bergs­topp. Er­far­na klätt­ra­re har var­nat för att det till och med kan bil­das kö­er upp mot top­pen. To­talt har 373 ut­länds­ka klätt­ra­re i år fått till­stånd av ne­pa­le­sis­ka myn­dig­he­ter att be­sti­ga Eve­rest från sydsi­dan i Nepal. Ef­tersom samt­li­ga går upp med minst en ne­pa­le­sisk bergs­gui­de in­ne­bär det fler än 750 per­so­ner.

Fle­ra döds­of­fer har krävts ti­di­ga­re un­der årets klätt­rings­sä­song. Det förs­ta döds­off­ret var schwei­za­ren Ue­li Steck, som om­kom un­der en ac­kli­ma­ti­se­rings­klätt­ring i april. Den ti­di­ga­re gurk­ha­sol­da­ten Min Ba­ha­dur Sher­chan, 85 år, av­led av höjd­sju­ka när han för­sök­te åter­ta ti­teln som den älds­te på Eve­rests topp. (TT)

FO­TO: TASHI SHERPA/AP

Re­kord. Klätt­ra­re pas­se­rar ge­nom en gla­ciär vid bas­läg­ret vid Mount Eve­rest un­der en ex­pe­di­tion i fjol. Re­kord­många klätt­ra­re för­sö­ker i år nå värl­dens högs­ta topp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.