Jour­na­lis­ten Dan Jo­sefs­son slår till­ba­ka mot kri­ti­ker­na. 27

Hallands Nyheter - - Väder & Vind - 010-471 51 33 pk@hn.se

Dan Jo­sefs­son är nöjd ef­ter att al­la tre de­lar­na av ”Fal­let Ke­vin” har sänts. Hal­lands­jour­na­lis­ten slår till­ba­ka mot al­la kri­ti­ker.

De fles­ta kän­ner till sä­kert till Ke­vin, den fy­ra­å­ri­ga poj­ken som mör­da­des i Ar­vi­ka den 16 au­gusti 1998. Ef­ter en drygt två må­na­der lång po­lis­ut­red­ning höll ut­red­nings­le­da­ren Rolf Sand­berg en press­kon­fe­rens och be­rät­ta­de att två brö­der, sju och fem år gam­la, ha­de er­känt mor­det.

DEN UTRED­NING­EN OCH slutsatsen har nu fått stark kri­tik i ”Fal­let Ke­vin”, bland an­nat för att po­li­ser­na an­vän­de helt fel me­tod när de för­hör­de poj­kar­na.

– Vi har vi­sat att det är po­li­ser­na som be­rät­tar för poj­kar­na vad de ska sä­ga, men poj­kar­na er­kän­ner ald­rig. Jag vill un­der­stry­ka det­ta fak­tum: det finns ing­et de­tal­je­rat er­kän­nan­de, sä­ger Dan Jo­sefs­son.

I dag är för­un­der­sök­ning­en av mor­det åter­upp­ta­gen, som en följd av me­di­e­gransk­ning­en – men det har även kom­mit hård kri­tik mot pro­gram­men och dess pro­du­cent. Rolf Sand­berg har, bland an­nat i Ex­pres­sen 15 maj, sagt att ”SVT lu­rat ho­nom och hans kol­le­gor”, när det gäll­de syf­tet med pro­gram­met.

Har ni låt­sats va­ra ute i ett an­nat ären­de?

– Ab­so­lut in­te. Vi sa till po­li­ser­na att vi gjor­de en do­ku­men­tär om Ke­vin-fal­let. När vi se­dan bör­ja­de vår ut­red­ning, pra­ta­de med po­li­ser och ef­ter­hand fick till­gång till för­un­der­sök­ning­en märk­te vi att fle­ra sa­ker in­te stäm­de.

Du har kal­lat ho­nom för ”ful fi­lur” i tv. Är det in­te ett väl starkt ut­tryck?

– Nej, det är sna­ra­re en snäll be­skriv­ning. Han har lju­git i 18 år och sagt att de två brö­der­na har läm­nat de­tal­je­ra­de er­kän­nan­den.

DU HAR ÄVEN gått hårt åt Sven-åke Christi­ans­son, pro­fes­sor i psy­ko­lo­gi, i ”Fal­let Ke­vin”. Du kri­ti­se­ra­de Christi­ans­son re­dan i boken ”Man­nen som slu­ta­de lju­ga” 2013, och nu me­nar du att han ta­git en vik­tig del i Ke­vin-utred­ning­en. Själv häv­dar han att han spe­lat en li­ten roll och att du hell­re bor­de ha sik­tat in dig på de barnpsy­ko­lo­ger som sam­ar­be­ta­de med po­li­sen.

– Vi kon­tak­ta­de en av psy­ko­lo­ger­na, som in­te vil­le med­ver­ka. Och när det gäl­ler Christi­ans­sons roll så i utred­ning­en så är han själv den bäs­ta käl­lan. Han har sagt att han såg ett för­hör med de två brö­der­na och sa till po­li­sen att de där poj­kar­na ”vet mer om själ­va hän­del­sen”, ett ut­ta­lan­de som Rolf Sand­berg har be­teck­nat som ”av­gö­ran­de”.

DET SÄ­GER DAN Jo­sefs­son som är 53 år och har job­bat i cir­ka 20 år som jour­na­list. Han bor se­dan länge i Stock­holm men i ett ti­di­ga­re liv väx­te han upp i Sönd­rum och job­ba­de i 25-års­ål­dern som men­talskö­ta­re på Hal­lands sjuk­hus i Halmstad.

– Jag är ut­bil­dad men­talskö­ta­re och un­der­skö­ters­ka och ha­de pla­ner på att bli dok­tor, men jag drogs till jour­na­lis­tis­ken - till stor del på grund av duk­ti­ga jour­na­lis­ter som Tom Alandh, Janne Jo­sefs­son och Gö­ran Skyt­te.

Nu job­bar han vid Do­ku­ment in­i­från på SVT.

– Vi föl­jer för­stås ut­veck­ling­en i den åter­upp­tag­na för­un­der­sök­ning­en och kom­mer kans­ke med en upp­följ­ning. Men vi är re­dan i gång med en ny sak, som är be­släk­tad med Ke­vin-fal­let. Hur mår du ef­ter att sista de­len har sänts?

– Jät­te­bra. Vi har gjort ett ge­di­get ar­be­te och fått ett stort ge­nom­slag, och det är det man vill som jour­na­list. Jag har job­bat i ett och ett halvt år med det här.

PER KÅGSTRÖM

Bild: FRED­RIK SAND­BERG/TT

BROTTSPLATS. Här mör­da­des fy­ra­å­ri­ge Ke­vin 1998. Två brö­der för­kla­ra­des skyl­di­ga – men nu ifrå­ga­sätts utred­ning­en.

Bild: EVA LINDBLAD

SER FRAM­ÅT. Hallän­ning­en Dan Jo­sefs­son har pro­du­ce­rat ”Fal­let Ke­vin”, och går nu vi­da­re till ett nytt upp­drag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.