Sund­ha­ge om de­bu­tant: Bry­ter möns­ter

Hallands Nyheter - - Sporten - JO­NAS DAGSON/TT

Fan­ny Andersson, Öre­bro, är skräl­len i Pia Sund­ha­ges sista trupp in­nan Em-spe­lar­na spi­kas om en må­nad.

– Hon har chans att kom­ma med i trup­pen, men då mås­te hon tän­ka ut­an­för box­en och vi­sa sitt bäs­ta på al­la trä­ning­ar, sä­ger för­bunds­kap­te­nen.

Sik­tet är in­ställt på EM i Ne­der­län­der­na se­na­re i som­mar. Men för att få de sista pus­sel­bi­tar­na på plats ska fot­bolls­lands­la­get spe­la lands­kam­per mot USA och Skott­land den 8 re­spek­ti­ve 13 ju­ni.

PIA SUND­HA­GE HAR ta­git ut 27 spe­la­re till de två mat­cher­na. Em­trup­pen ska se­dan ban­tas till 23 till den 20 ju­ni. En av de 27 spe­lar­na är de­bu­tant i A-lands­la­get, Kif Öre­bros mitt­fäl­ta­re Fan­ny Andersson.

– Frå­gan är hur hon kla­ra ner­vo­si­te­ten när hon drar på sig lands­lags­trö­jan och hur hon upp­fat­tar spe­let när det går li­te for­ta­re, sä­ger Pia Sund­ha­ge.

Fan­ny Andersson är fost­rad i Si­ri­us, har se­dan spe­lat för Kol­botn i Nor­ge i ett och ett halvt år in­nan hon åter­vän­de till Sve­ri­ge och all­svens­ka Kif Öre­bro.

– Hon är en löp­stark spe­la­re, tuff i för­sva­ret, bra på att om­vär­de­ra be­slut un­der spe­lets gång, bra på att dri­va bol­len med rikt­nings­för­änd­ring­ar, ana­ly­se­rar Sund­ha­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.