Ol­le Karls­son har hit­tat hem igen

GOLF: EX-PROFFSET ÄR NY TRÄ­NA­RE I FALKENBERGS GK Ol­le Karls­son är hem­ma igen. Hem­ma hos Falkenbergs Golf­klubb, där han star­ta­de kar­riä­ren som 9-åring 1978.

Hallands Nyheter - - Sporten - Anders Flink 010-471 52 44 ∙ anders.flink@hn.se

Näs­tan fyr­tio år se­na­re kliver han in i klub­ben som trä­na­re. Kan tän­ka att han har ett och an­nat att lä­ra ut, in­te minst kring närspe­let.

– Det var väl min star­ka si­da som gol­fa­re, er­kän­ner han.

Ol­le har de sju se­nas­te åren för­de­lat si­na trä­narupp­drag mel­lan Sve­ri­ge och Spa­ni­en, mel­lan Ha­ver­dals GK och Los Na­ran­jos GC, ut­an­för Mar­bel­la.

Och det tän­ker han fort­sät­ta med, med den lil­la skill­na­den att det svens­ka trä­narupp­dra­get ut­förs i Fal­ken­berg. Var­för först nu i FGK?

– Tja, job­bet har väl in­te va­rit le­digt ti­di­ga­re, sä­ger Ol­le, un­der en prat­stund på gol­frestau­rang­en vid ba­nan i Skrea.

HAN VER­KAR VA­RA väl­kom­men till­ba­ka. Många kom­mer fram och mor­sar på en av FGK:S störs­ta spe­la­re ge­nom åren.

Och ba­ra för att Ol­le haft sitt svens­ka trä­nar­jobb i Ha­ver­dal, har det för­stås in­te in­ne­bu­rit att han mis­sat chan­ser att ming­la på hem­ma­klub­ben då och då.

Om det dess­utom blir en fort­sätt­ning kom­man­de sä­song­er, så lär Ol­le åter­före­nas med sin gam­le coach och kom­pan­jon Ri­kard Fors, som följ­de med Ol­le på Eu­ro­pa­tour-täv­ling­ar­na 1993-98.

Fors har nu kon­trakt med Vall­da GK, men åter­vän­der se­dan till Falkenbergs GK.

– Vi får se hur det blir, jag vill i fal­la fall gär­na fort­sät­ta, sä­ger Ol­le om sin trä­nar­roll.

”Halv­å­ret i Spa­ni­en be­står in­te en­bart av golf­trä­ning. Vi an­ord­nar även gol­f­resor och event”

OL­LE KARLS­SON

TIO ÅRS SPEL på Eu­ro­pa­tou­ren gav ho­nom er­fa­ren­het och idéer som han nu för­med­lar vi­da­re till and­ra gol­fa­re.

– Halv­å­ret i Spa­ni­en be­står in­te en­bart av golf­trä­ning. Vi an­ord­nar även gol­f­resor och event och så pyss­lar jag en del med mäk­le­ri, be­rät­tar Ol­le.

Han har fat­tat tyc­ke för den spans­ka livssti­len och er­kän­ner oför­be­håll­samt att han är en livsnju­ta­re.

– En god bit mat och ett gott

spanskt röd­vin i go­da vän­ners lag, det är här­ligt.

Ol­le Karls­son blev proffs som 20-åring. Tre år se­na­re tog han sig in på Eu­ro­pa­tou­ren.

– Det var en tuff förs­ta tid. Ut­an hjälp från Hel­lo Swe­den och de lo­ka­la spon­so­rer­na Pa­trik Han­nell och Gert Svensson ha­de det knap­past fun­kat, minns Ol­le.

MEN DET LOSSNADE och blev till slut tio sä­song­er på Tou­ren, in­nan en disk­ska­da i ryg­gen sat­te stopp. Ol­le gjor­de för­vis­so två för­sök, 2005 och 2007, att kva­la in igen.

– Det var nä­ra. I stäl­let blev en Pga-täv­ling i Ha­ver­dal min sista. Jag blev tvåa ef­ter särspel, fick sco­rer­na 65-65-72.

”Swing it med Ol­le Karls­son”, står det på af­fi­schen ut­an­för FGK:S klubb­hus. Vad är det du er­bju­der?

– Pri­var­lek­tio­ner, närspels­kur­ser och dam­kur­ser (La­di­es On­ly), rabb­lar Ol­le. Det kan va­ra oli­ka grupp­for­mat och det får gär­na va­ra eg­na öns­ke­mål.

Som trä­na­re gläds Ol­le åt de nya tek­nis­ka hjälp­me­del som står till buds.

– Där har skett en väl­dig ut­veck­ling. Vi tar hjälp av Track­man och Flightsco­pe, pro­gram som lä­ser av boll­ba­nan ef­ter sla­gen.

HEM­MA HOS OL­LE. Det kan va­ra som här, på Falkenbergs GK, men un­der and­ra halv­å­ret ock­så i Mar­bel­la, på Los Na­ran­jos GC.

Bild: OLA FOLKESSON

Bild: OLA FOLKESSON

SNACKA MED OL­LE. Då går ti­den snabbt, han har all­tid va­rit öp­pen och prat­sam. Mer span­jor än svensk...?

Bild: OLA FOLKESSON

SKRU­VA MED OL­LE. Nu­me­ra är mon­te­rar man golf­klub­bor­na själv, väl­jer skaft och skru­var på lämp­ligt hu­vud.

Bild: OLA FOLKESSON

SWINGA MED OL­LE. Nu er­bju­der han si­na tränar­tjäns­ter till med­lem­mar­na i sin mo­der­klubb.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.