Bah­ta kän­ner sig star­ka­re än nå­gon­sin

Hallands Nyheter - - Sporten - EM­MA TONNVIK 031-62 40 00 em­ma.tonnvik@gp.se

Med ett färskt svenskt re­kord på 10 000 me­ter är Me­raf Bah­ta re­do för som­ma­rens täv­ling­ar, med VM som det sto­ra må­let. – Jag är i bra form och kän­ner mig star­ka­re än ti­di­ga­re, sä­ger hon.

För ba­ra någ­ra vec­kor se­dan sat­te Me­raf Bah­ta svenskt re­kord på 10 000 me­ter med ti­den 31.13,06. Hon sä­ger att hon kun­nat springa un­der 31 mi­nu­ter om vin­den in­te va­rit så kall. Men trots vi­sad form på 10 000 me­ter är det and­ra di­stan­ser hon sat­sar på in­för som­ma­rens mäs­ter­skap. Pro­gram­met vid OS för­ra året gjor­de att Bah­ta in­te kun­de springa bå­de 1500 me­ter och 5000 me­ter. In­för VM i Lon­don i som­mar ser pro­gram­met an­norlun­da ut vil­ket möj­lig­gör en dub­ble­ring. Må­let är att springa bå­da di­stan­ser­na. 1500 me­ter är di­stan­sen Bah­ta be­skri­ver som sin fa­vo­rit.

– 1500 me­ter är väl­digt tufft, det är duk­ti­ga kon­kur­ren­ter. Men det är ro­ligt att springa snabbt och kort, sä­ger Bah­ta.

IN­FÖR SOM­MA­RENS TÄV­LING­AR, som för Bah­tas del star­tar med Di­a­mond Le­a­gue i Rom den 8 ju­ni, känns krop­pen bra och fot­ska­dan hon dra­gits med ti­di­ga­re sä­song­er kän­ner hon in­te av läng­re. I trä­ning­en in­för sä­song­en har myc­ket fo­kus le­gat på att för­bätt­ra ut­hål­lig­het och styr­ka, nå­got som gett re­sul­tat.

– Jag är i bra form och kän­ner hop­pas jag få va­ra hel och frisk till VM, sä­ger Bah­ta.

TRÄ­NA­REN ULF FRIBERG be­rät­tar att en av många sa­ker som glatt ho­nom med Bah­tas löp­ning un­der vå­ren är att hon för förs­ta gång­en de­lat ut en arm­bå­ge till en kon­kur­rent un­der lop­pet.

– 1500 me­ter är tufft, fram­förallt när det är många lö­pa­re och det är trångt och al­la vill fram. Då mås­te man va­ra tuff och är man stark kom­mer det na­tur­ligt.

Bah­ta tror att hon har bra ti­der i krop­pen, men i VM, sä­song­ens sto­ra mål, spe­lar ti­den ing­en roll.

– På mäs­ter­skap är det ba­ra pla­ce­ring som räk­nas. Dröm­men är en me­dalj och som for­men är nu känns det möj­ligt, sä­ger Bah­ta.

Bil­der: MAT­HI­AS BERGELD

VM HUVUDMÅLET. Me­raf Bah­ta tror att hon har bra ti­der i krop­pen, men i VM, sä­song­ens sto­ra mål, spe­lar ti­den ing­en roll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.