Er­ling­mark: ”En läs­kig ut­veck­ling”

Hallands Nyheter - - Sporten - MAR­CUS LJUNG­BERG 031-62 40 00 Mar­cus.ljung­berg@gp.se

Pro­ble­met med matchfixning blev tyd­ligt när mat­chen mel­lan IFK Gö­te­borg och AIK ställ­des in i för­ra vec­kan. Men Spe­lar­för­e­ning­en har job­bat med frå­gan länge. – Det är en läs­kig ut­veck­ling man ser, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­ren Mag­nus Er­ling­mark.

Match­fix­nings­skan­da­len har ska­kat om svensk fot­boll och vi­sat hur ut­sat­ta spe­lar­na kan va­ra. Mag­nus Er­ling­mark tar frå­gan på extra stort all­var se­dan en tid till­ba­ka.

– Un­der de se­nas­te fem åren har vi åkt ut till klub­bar, träf­fat spe­la­re och in­for­me­rat om hur de ska gå till­vä­ga. Att de ska va­ra vak­sam­ma när per­so­ner när­mar sig en i rol­len som fot­bolls­spe­la­re och tyd­ligt sä­ga nej di­rekt ifall man får en frå­ga om matchfixning, för­kla­rar Mag­nus Er­ling­mark.

AN­LED­NING­EN TILL ATT matchfixning kom upp på agen­dan för svens­ka Spe­lar­för­e­ning­en var att det upp­märk­sam­ma­des fall av rig­ga­de mat­cher i Fin­land och Nor­ge.

– När vi såg att det fö­re­kom där för­stod vi att finns det där finns det här. Se­dan är Sve­ri­ge och de and­ra ligor­na som spe­lar på som­ma­ren extra ut­sat­ta då de fles­ta ligor­na har up­pe­håll då. Spel på mat­cher tar inga pa­u­ser ut­an på­går året runt, där­för blir de fö­re­mål för så­da­na här gre­jer. Fram­för allt spe­let från Asi­en, som le­tar ef­ter ob­jekt, sä­ger Er­ling­mark.

Den ak­tu­el­la match­fix­nings­skan­da­len be­rör­de bland an­nat den klubb där Mag­nus Er­ling­mark själv är en stor pro­fil – näm­li­gen IFK Gö­te­borg. Un­der sin tid som all­svensk spe­la­re upp­lev­de dock 48-åring­en ald­rig att nå­gon tog kon­takt med ho­nom i syf­te att på­ver­ka matchut­gång­en.

– Nej, jag har ald­rig va­rit med om det.

Var det någ­ra and­ra spe­la­re i de lag du spe­la­de i som var med om det?

– Nej. Det fanns ju in­te li­ka stort ut­bud på spel på den ti­den hel­ler. I halv­tidspa­u­sen nu kan man se att fem oli­ka spel­bo­lag är med på tv-re­kla­men. Det är ing­en bra ut­veck­ling.

Vad upp­munt­rar ni spe­la­re att gö­ra ifall nå­gon hör av sig i syf­te att på­ver­ka en match?

– Att pra­ta om det med de man har för­tro­en­de för. Till ex­em­pel klub­ben och att man po­li­san­mä­ler di­rekt och även an­mä­ler till för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.