Styr­ke­trä­ning har ta­git Bah­ta till top­pen

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

För nio år se­dan ha­de hon ald­rig trä­nat fys. I dag har hon nått upp till världs­e­li­ten – bå­de tids­mäs­sigt och fy­siskt. – Det är en häf­tig re­sa, sä­ger trä­na­ren Ulf Friberg.

När Me­raf Bah­ta kom till Sve­ri­ge och träf­fa­de trä­na­ren Ulf Friberg 2009 ha­de hon in­te trä­nat or­dent­ligt på fle­ra år. Visst, löp­ste­get vitt­na­de om ta­lang, men krop­pen sak­na­de helt musk­ler. Hon blev sak­ta star­ka­re och star­ka­re men det dröj­de till 2013 in­nan hon slog si­na ju­ni­or­ti­der från Eri­trea.

– Hon fick bör­ja om igen. Var­je år har gett mer trygg­het i språ­ket och mer trygg­het i trä­ning­en. Det är en häf­tig re­sa, sä­ger Ulf Friberg.

Till­sam­mans bör­ja­de de job­ba för att få upp Me­raf till en hög­re fy­sisk ni­vå. I dag är hon in­te långt ef­ter världs­e­li­ten, var­ken tids­mäs­sigt el­ler fy­siskt.

– Det är stor skill­nad. Men skill­na­den är fram­förallt men­talt. Av för­stå­e­li­ga skäl måd­de hon in­te till­räck­ligt bra för en elit­sats­ning, ut­an det hand­la­de länge om att över­le­va och baxa sig fram­åt. Nu är hon star­ka­re, snabb­re ut­hål­li­ga­re och men­talt tuf­fa­re, sä­ger Ulf Friberg.

– Det gäl­ler att kun­na lyf­ta sig li­te för var­je år. Det hop­pas vi på i år med.

FY­SISKT FO­KUS. Trä­na­re Ulf Friberg har job­bat hårt med att byg­ga upp musk­ler­na hos lö­pa­res­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.