”Ajax har fått tron till­ba­ka”

Hallands Nyheter - - Sporten - HEN­RIK SKIÖLD TT

När Berg­kamp, nu­me­ra as­si­ste­ran­de trä­na­re i Ajax, hyl­la­des med en av­skeds­match 2006 val­de han ett mö­te mel­lan Ar­se­nal och Ajax. Berg­kamp bjöd in någ­ra av de spe­la­re som be­tytt mest för ho­nom. Bland Ajax ve­te­ra­ner fanns Jo­han Cruyff, Mar­co van Bas­ten, Ed­win van der Sar, brö­der­na Frank och Ro­nald de Bo­er, Frank Rij­kaard, Ed­gar Da­vids – och Ste­fan Pet­ters­son.

Un­der de sex åren (1988–1994) i Ajax vann Pet­ters­son li­gan, cu­pen och Ue­fa-cu­pen och gjor­de ett av­tryck in­te ens en ung Zla­tan Ibra­hi­mo­vic kun­de le­va upp till.

DET ÄR 23 år se­dan Pet­ters­son flyt­ta­de hem till Sve­ri­ge, men han är fort­fa­ran­de ihåg­kom­men i Am­s­ter­dam. Den ne­der­länds­ke jour­na­lis­ten Mi­ke van Dam­me skri­ver som bäst en bi­o­gra­fi om Pet­ters­sons långa kar­riär och själv hål­ler han kon­tak­ten med klub­ben.

– Det blir per au­to­ma­tik med tan­ke på det jag hål­ler på med (spe­la­ra­gent). Vi ha­de en åter­träff med la­get som vann Ue­facu­pen 1992 och då träf­fa­de jag näs­tan al­la igen. Nu kom­mer många upp och för­hopp­nings­vis träf­far jag rätt myc­ket folk då ock­så, sä­ger Pet­ters­son.

DEN HÄR VIN­TERN och vå­ren har ett gäng unga Ajax-spe­la­re ta­git Eu­ro­pa Le­a­gue med storm och nått fi­na­len mot Man­ches­ter Uni­ted. Ste­fan Pet­ters­son är in­te för­vå­nad. – I grun­den för­sö­ker man hål­la i det man är bra på och kän­da för, den fi­lo­so­fi som gällt länge, att byg­ga ung­do­mar, få dem att blom­ma upp och ge dem chan­sen. Det är en stark kultur, det är Jo­han Cruyffs an­da som vi­lar över klub­ben och den har levt i al­la år.

Hur skul­le du be­skri­va la­get?

– Om man tän­ker sig att Ajax spe­lar bra fot­boll med in­di­vi­du­el­la pre­sta­tio­ner, så är det ett sånt lag i si­na bäs­ta stun­der. De spe­lar med över­ty­gel­se. ”Ams­ter­dams bluff” är ett ut­tryck, ett själv­för­tro­en­de med ut­sträckt bröst, som att man le­der med ett mål in­nan man går ut på pla­nen.

Ams­ter­dams bluff?

– Ja, man kan över­sät­ta det di­rekt till svens­ka. Man har som lag, som grupp, en sån ut­strål­ning och ka­ris­ma att mot­stån­da­ren bac­kar li­te. Så har det va­rit ti­di­ga­re, men in­te på se­na­re år. Nu känns det som den tron är till­ba­ka. Stäm­mer det, kom­mer Ajax att gö­ra det svårt för Uni­ted.

Kan det va­ra en ny stor­hets­tid på väg för Ajax?

– Nå­gon stor­hets­tid som va­rar över ett par år, tror man nog in­te på. Kil­lar­na som kom­mer upp och gör det bra blir at­trak­ti­va för stör­re klub­bar och stör­re ligor. Det blir svårt att hål­la dem kvar, trots att Ajax kan be­ta­la höga lö­ner, ef­tersom de sto­ra ligor­na är mer at­trak­ti­va för en fot­bolls­spe­la­re som vill pro­va si­na ving­ar.

– Sam­ti­digt är det väl­digt kul att spe­la fot­boll i Ajax som det sett ut den se­nas­te ti­den. För­hopp­nings­vis tyc­ker kil­lar­na det ock­så och läm­nar in­te ba­ra för en stör­re li­ga och en stör­re peng­apå­se.

Hur var det nu, var det Cruyff som låg ba­kom att du ham­na­de i Ajax 1988?

– Cruyff viss­te vem jag var, men han för­svann in­nan jag kom dit. Be­slu­tet var in­te Cruyffs, men han kans­ke gav en re­kom­men­da­tion, det vet jag in­te, sä­ger Pet­ter­son.

Din mag­käns­la in­för fi­na­len?

– Det är otro­ligt ovisst. Uni­ted har

Den­nis Berg­kamp be­und­ra­de ho­nom och Jo­han Cruyff sägs ha le­gat ba­kom att han kom till Am­s­ter­dam. I mor­gon ser Ste­fan Pet­ters­so­nett Ajax som på­min­ner om det han själv spe­la­de i. – Man tror på vad man gör, sä­ger han.

in­te ro­sat mark­na­den på sisto­ne, men sam­ti­digt vet man att det är ett väl­digt bra lag, som har spe­la­re som kan av­gö­ra och kans­ke fler spe­la­re som va­rit i den här si­tu­a­tio­nen ti­di­ga­re.

– Men ett ungt, op­ti­mis­tiskt, po­si­tivt Ajax kan stäl­la till det för Uni­ted. De är in­te räd­da för det och jag hop­pas att de vin­ner.

Bild: PE­TER DEJONG

KAXIGA. Ste­fan Pet­ters­son me­nar att Ajax­spe­lar­na fått till­ba­ka själv­för­tro­en­det som ge­nom­sy­ra­de klub­ben un­der stor­hets­ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.