DDR:S spi­o­ner ha­de kär­le­ken som va­pen

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - PER KÅGSTRÖM 010-471 51 33 pk@hal­lands­pos­ten.se

Öst­tyskland må va­ra li­ka dött och be­gra­vet som Ro­mar­ri­ket, men fort­sät­ter att fa­sci­ne­ra. Det finns en mystik, in­svept i brun­kols­rök, över DDR, sta­ten som ha­de kli­nisk kon­troll över si­na med­bor­ga­re och göm­de sig ba­kom en mur.

Jag dras där­för all­tid, likt flu­gan till soc­ker­bi­ten, till tv-do­ku­men­tä­rer om DDR, och det bi­sar­ra sy­ste­met har även gi­vit upp­hov till många fik­ti­va stor­verk.

Jag tän­ker på böc­ker som Eu­gen Ru­ges ”Den tid då lju­set av­tar” (för­ra årets bäs­ta ro­man), fil­mer som ”De and­ras liv” och tv-se­ri­er som ”Weis­sen­see”.

Och nu har vi 70-tals­dra­mat ”Ber­lin – un­der sam­ma him­mel”, som ha­de pre­miär för en vec­ka se­dan i SVT. I den får vi föl­ja en av spi­on­värl­dens mest ab­sur­da fö­re­te­el­ser, så kal­la­de ”Ro­me­os”. Det var kär­lek­sa­gen­ter som skul­le för­fö­ra kvin­nor el­ler män från mot­si­dan, för att få till­gång till in­for­ma­tion.

HUR BLIR MAN då en bra för­fö­ra­re? Jo, det lär en högt upp­satt Ddr-of­fi­cer ut till unga ad­ep­ter i en ste­ril lek­tions­sal, där han be­rät­tar om kvin­nors oli­ka hjärn­hal­vor. De bli­van­de äls­kar­na får även ha prak­tis­ka di­a­lo­göv­ning­ar och för­sö­ka pra­ta om­kull tje­jer (OBS! om det är nå­gon ung man som vill ha dej­ting­tips för 2000-ta­let, så bör han nog sö­ka det nå­gon an­nan­stans).

En av de ut­val­da agen­ter­na skic­kas till Väst­ber­lin, för att ta kon­takt med en kvin­na som job­bar vid en av­lyss­nings­sta­tion.

Hur blir man då en bra för­fö­ra­re? Jo, det lär en högt upp­satt Ddrof­fi­cer ut till unga ad­ep­ter i en ste­ril lek­tions­sal,

Hon spe­las av vår egen So­fia He­lin, an­nars känd som den so­ci­a­la ka­ta­stro­fen Sa­ga Norén i ”Bron”, men här är hon täm­li­gen nor­mal: en en­sam­stå­en­de mam­ma med re­bel­lisk ton­års­son. Ett lätt (?) byte för en ung ”Ro­meo”.

I förs­ta av­snit­tet får de ögon­kon­takt men så myc­ket mer hin­ner in­te hän­da. De är över­hu­vud­ta­get en rätt spre­tig in­led­ning på ”Ber­lin – un­der sam­ma him­mel”, det är många per­so­ner som ska in­tro­du­ce­ras och det är svårt att få grepp om al­li­hop. Men man anar många konflikter och lo­ja­li­te­ter som kom­mer att ifrå­ga­sät­tas och jag lär föl­ja se­ri­en sla­viskt.

DET TYS­KA DRA­MAT har pre­cis bör­jat men där­e­mot är det slut på ”Ba­bel” som ha­de vår­fi­nal i sön­dags.

Det var ett fullt god­känt boklut där jag blev mest in­tres­se­rad av ame­ri­ka­nen Derf Back­derf, en teck­na­re som bland an­nat gi­vit ut se­ri­e­ro­ma­nen ”My fri­end Dah­mer” där han be­rät­ta­de om se­ri­e­mör­da­ren Jeff­rey Dah­mers ton­år. Back­derf viss­te vad han skrev om, han ha­de va­rit skol­kam­rat med den bli­van­de mör­da­ren.

Dess­utom fick vi hö­ra Ane Brun gö­ra en fan­tas­tisk tolk­ning av en Bru­no K Öi­jer-dikt. ”Ba­bel” har un­der he­la vå­ren lå­tit mu­si­ker ta sig an svensk po­e­si, en strå­lan­de idé som dock of­ta har re­sul­te­rat i kramp­ak­tigt, an­sträng­da sång­er.

Men det har fun­nits glitt­ran­de un­dan­tag och det all­ra störs­ta är just Ane Brun. Hen­nes sång i Öi­jers ”Blo­det i snön” var li­ka ma­gisk som and­löst vac­ker.

En mäk­tig fi­nal och ef­ter en så­dan finns ing­et mer att tilläg­ga.

Där­för tar vi tv-krö­ni­kö­rer som­mar­lov och åter­finns de när­mas­te må­na­der­na i helt and­ra mil­jö­er än tv-sof­for.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.