Twin Pe­aks-fan­sen gla­da och för­vir­ra­de

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - BJÖRN BERGLUND/TT

”Fan­tas­tiskt! Jag har ing­en som helst aning om vad som hän­der.” Un­ge­fär så re­a­ge­rar bå­de tit­ta­re och re­cen­sen­ter på Twin Pe­aks åter­komst ef­ter 26 år.

Ti­digt på mån­dags­mor­go­nen svensk tid sän­des den hett emot­sed­da fort­sätt­ning­en på Da­vid Lynchs kult­för­kla­ra­de kri­mi­nald­ra­ma.

Det två tim­mar långa pre­miärav­snit­tet ver­kar upp­fyl­la fan­sens för­vänt­ning­ar, i al­la fall för de fles­ta som tar till so­ci­a­la me­di­er för att be­skri­va si­na käns­lor.

”Det där var kus­ligt, spök­likt och vac­kert. Vil­ken åter­komst”, skri­ver en Twit­ter-an­vän­da­re. ”Da­vid Lynch är fort­fa­ran­de mäs­ta­ren. Det här är fan­tas­tiskt”, skri­ver en an­nan.

Se­ri­ens sur­re­a­lis­tis­ka in­slag bå­de för­bryl­la­de och skräm­de slag på si­na tit­ta­re när den sän­des un­der det ti­di­ga 90-ta­let. Och det ver­kar den gö­ra på nytt.

”Det där gick in­te ihop på nå­got sätt alls, på bäs­ta möj­li­ga sätt”, skri­ver en för­vir­rad tit­ta­re.

Nå­gon an­nan har lagt upp en bild på Ho­mer Simp­son, som glatt för­kun­nar: ”Fan­tas­tiskt! Jag har ing­en som helst aning om vad som hän­der.”

Även pro­fes­sio­nel­la tv-kri­ti­ker är till över­vä­gan­de del po­si­ti­va i si­na förs­ta om­dö­men.

Va­ri­e­ty be­skri­ver pre­miärav­snit­tet som ”kons­tigt, kus­ligt och lång­samt, men in­tres­sant”, och att det var­ken är film el­ler tv och för­kas­tar tra­di­tio­nellt histo­rie­be­rät­tan­de.

Även The New York Ti­mes skri­bent gil­lar av­snit­tet och av­slu­tar sin re­cen­sion: ”Ori­gi­nal-twin Pe­aks drevs av två frå­gor: ’Vem mör­da­de Lau­ra Pal­mer?’ och ’Vad i hel­ve­te tit­tar jag på?’ Re­in­kar­na­tio­nen har in­te den förs­ta, men får dig fort­fa­ran­de att stäl­la den and­ra.”

Bild: CHRIS PIZZELLO

I CENTRUM. Skå­de­spe­la­ren Ky­le Maclachlan och re­gis­sö­ren Da­vid Lynch mot­sva­rar än så länge för­vänt­ning­ar­na, en­ligt fans och kri­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.