Slu­tet är nä­ra f

TV: IN­SPEL­NING­EN I FULL GÅNG IN­FÖR SISTA SÄ­SONG­EN AV BRON

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Mör­dan­det bör­jar på den dans­ka si­dan av Öresund och Kö­pen­hamns­po­li­sen tar mer plats i fjär­de sä­song­en av suc­cé­se­ri­en Bron. Men Sa­ga Norén, på Län­skrim i Mal­mö, är som van­ligt ba­ra en bro bort.

Sä­song fy­ra är den all­ra sista – och upp­hovsma­kar­na lo­var att den ska slu­ta med fär­re frå­ge­tec­ken.

– Ni hit­tar för­mod­li­gen någ­ra obe­sva­ra­de frå­gor. Men vi för­sö­ker be­sva­ra de fles­ta, sä­ger Hans Rosenfeldt som skri­vit ma­nus ihop med Ca­mil­la Ahl­gren.

SOLBRILLOR BE­HÖVS FÖR att däm­pa det skar­pa lju­set i Mal­mö. Men in­ne i Mal­mös gam­la po­lishus – som i se­ri­en ska fö­re­stäl­la det dans­ka po­lishu­set – är färgska­lan re­na ra­ma mot­po­len. Väg­gar­na är grå­bru­na, belys­ning­en är däm­pad, fönst­ren är to­na­de och med hjälp av rök­ma­ski­ner blir det än­nu mer grå­das­kigt i po­lis­mil­jön.

– Tyst­nad, tag­ning, ro­par re­gis­sö­ren Rum­le Ham­me­rich.

Scen 508 av Bron IV spe­las in här. Vid ett te­ak­bord på­går ett för­hör som leds av Sa­ga Norén, spe­lad av So­fia He­lin, och den dans­ke po­liskol­le­gan Hen­rik Sabroe. Fram­för en skärm ut­an­för föl­jer jour­na­lis­ter från fle­ra län­der in­spel­ning­en. Se­ri­en har nu sålts till när­ma­re 180 län­der och det in­ter­na­tio­nel­la in­tres­set är stort. Men någ­ra sär­skil­da pre­sta­tions­krav har in­te drab­bat ma­nus­för­fat­tar­na, för­kla­rar de. Ut­ma­ning­en är att se till så att Bron be­hål­ler sitt dna ut­an onö­di­ga upp­rep­ning­ar.

Man ska ald­rig sä­ga ald­rig, sä­ger ma­nus­för­fat­tar­na i kör på frå­gan om det finns nå­gon chans att det blir fler sä­song­er. Men sam­ti­digt pre­sen­te­rar de sä­song fy­ra som den all­ra sista.

– Vi tyc­ker att vi har en till histo­ria att be­rät­ta om Sa­ga och Hen­rik. Men vi tyc­ker ock­så att det är bra att slu­ta på topp, sä­ger Ca­mil­la Ahl­gren och kon­sta­te­rar till­sam­mans

FJÄR­DE GÅNG­EN GILLT. Thu­re Lind­hardt och So­fia He­lin är till­ba­ka i rol­ler­na som Hen­rik Sabroe och Sa­ga Norén i Bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.