Fak­ta:

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Sä­song fy­ra av Bron har pre­miär på ny­års­da­gen 2018.

* Bron sampro­du­ce­ras av det svens­ka bo­la­get Film­lan­ce In­ter­na­tio­nal och dans­ka Nim­bus Film.

* Så­väl svens­ka som dans­ka skå­de­spe­la­re med­ver­kar i se­ri­en. I sä­song fy­ra har So­fia He­lin och Thu­re Lind­hardt åter­i­gen hu­vud­rol­ler­na. Ma­ria Kul­le, Ra­fael Pet­ters­son och Jo­han­nes Bah Kuhn­ke är någ­ra av de and­ra skå­de­spe­lar­na i Bron IV.

* Bron har vun­nit fle­ra pri­ser på in­ter­na­tio­nel­la fes­ti­va­ler.

* Två ut­länds­ka ver­sio­ner av Bron har ock­så gjorts – The tun­nel som ut­spe­lar sig mel­lan Stor­bri­tan­ni­en och Frank­ri­ke och The bridge som ut­spe­las mel­lan USA och Mexiko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.