Grönt för rä­ka – men kol­la ton­fisk

Fort­satt grönt ljus för det svens­ka Msc-cer­ti­fi­e­ra­de räk­fis­ket, rött för garn­fång­ad torsk i öst­ra Ös­ter­sjön – och fle­ra nya ar­ter som le­tat sig in på den svens­ka fisk­mark­na­den.

Hallands Nyheter - - Konsument - UR­BAN TJERNBERG

Det är någ­ra av ny­he­ter­na i Världs­na­tur­fon­den WWF:S Fisk­gui­de 2017, som pre­sen­te­ra­des på tors­da­gen och som vi kun­de be­rät­ta om re­dan i går.

– Nya ar­ter har pop­pat upp bå­de på re­stau­rang­er och i fisk­af­fä­rer. En kart­lägg­ning av den svens­ka sjö­matskon­sum­tio­nen har vi­sat att ar­ter­na ta­git sig in bland de 100 van­li­gas­te och där­för har vi

kå l l illf

dem i Fisk­gui­den som en väg­led­ning – och i vis­sa fall ock­så som en var­ning – till kon­su­men­ter­na, sä­ger Ing­er Me­lan­der, an­sva­rig för Fisk­gui­den 2017 på Världs­na­tur­fon­den.

BLAND DE NYA ar­ter­na finns röd snap­per som lig­ger på rött ljus (låt bli) oav­sett fångst­me­tod och fångst­om­rå­de.

fik b å

ifrån un­der al­la om­stän­dig­he­ter, sä­ger Ing­er Me­lan­der.

Ock­så havs­ab­bor­re, guld­brax, grön­muss­la och af­ri­kansk ål­mal är nya i Wwf-gui­den med va­ri­e­ran­de färgska­la be­ro­en­de på fis­ke­me­tod och fångst­om­rå­den.

EF­TER EN REVISION i hös­tas har det svens­ka Msc-cer­ti­fi­e­ra­de räk­fis­ket i Ska­ger­rak, Katte­gatt och nors­ka rän­få f lj ( )

– Räk­fis­ket le­ver upp till de vill­kor som ställts och vi har ock­så sett att fle­ra be­stånd av nord­havs­rä­ka i and­ra de­lar av värl­den bli­vit star­ka­re och mår bätt­re, sä­ger Ing­er Me­lan­der.

GARN­FÅNG­AD TORSK FRÅN öst­ra Ös­ter­sjön flyt­tas där­e­mot från gult (var för­sik­tig) till rött ljus.

– Fors­kar­na har sett att tors­ken för­flyt­tar sig an­norlun­da och har bli­vit mind­re och sma­la­re. Man vet in­te var­för men ett pro­jekt ska star­ta för att stu­de­ra för­änd­ring­ar­na. Med garn­fångsten föl­jer ock­så en ne­ga­tiv på­ver­kan av eko­sy­ste­met för ex­em­pel­vis tum­la­re och

j få l bl ik

in­te har med trål­fis­ke, sä­ger Ing­er Me­lan­der.

En­ligt den rap­port kring svens­kar­nas kon­sum­tion av sjö­mat som forsk­nings­in­sti­tu­tet RISE, Re­se­arch In­sti­tu­tes of Swe­den, ge­nom­fört på upp­drag av Världs­na­tur­fon­den, äter vi allt mer fisk. Un­der 2015 kon­su­me­ra­des el­va ki­lo fisk­fi­lé och skal­djur ut­an skal per per­son jäm­fört med åt­ta ki­lo 2011.

LAX, TORSK OCH sill är den van­li­gas­te sjö­ma­ten. Rap­por­ten vi­sar ock­så att fle­ra kraf­tigt över­fis­ka­de och ho­ta­de ar­ter ser­ve­ras på svens­ka mat­bord. Bland an­nat kon­su­me­ra­des fy­ra ton av den akut ho­ta­de blå­fe­na­de ton­fis­ken.

En­ligt WWF rå­der stor osä­ker­het kring ur­sprung och art för myc­ket av den ton­fisk som når kon­su­men­ter­na. Glo­balt har en­dast tio pro­cent av all ton­fisk grönt ljus i Fisk­gui­den.

– Att man in­te kan få rik­tig in­for­ma­tion är un­der all kri­tik. Jag re­kom­men­de­rar att man ska väl­ja Msc-cer­ti­fi­e­rad ton­fisk. An­nars bör man tän­ka sig för och väl­ja en an­nan fisk, sä­ger Ing­er Me­lan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.