Snab­ba­re in­ter­net till al­la i lan­det

Hallands Nyheter - - Konsument -

IN­TER­NET: Grund­ni­vån för in­ter­net­has­tig­het ska hö­jas från en till fem Mbit/s. Det fast­slås i en rap­port från Post- och te­le­sty­rel­sen, PTS. En­ligt myn­dig­he­ten är det mins­ta över­fö­rings­has­tig­het för att hus­håll och fö­re­tag ska ha till­gång till in­ter­net­tjäns­ter som är grund­läg­gan­de för att kun­na bo och ver­ka var som helst i lan­det. Pts-de­fi­ni­tio­nen av grund­läg­gan­de in­ter­net ba­se­ras på Eu-kom­mis­sio­nens di­rek­tiv­för­slag om

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.