Max­vär­den ak­tu­ellt för vis­sa vi­ta­mi­ner

Hallands Nyheter - - Konsument -

VI­TA­MI­NER: Nöd­vän­di­ga vi­ta­mi­ner och mi­ne­ra­ler kan va­ra skad­li­ga i allt­för höga do­ser. Livs­me­dels­ver­ket ska nu, på re­ge­ring­ens upp­drag, se över möj­lig­he­ten att in­fö­ra na­tio­nel­la reg­ler för max­vär­den.

De fles­ta får i sig det nöd­vän­di­ga med hjälp av van­lig mat. I vis­sa fall kan kos­ten be­hö­va kom­plet­te­ras med till­skott av vi­ta­min el­ler mi­ne­ral. För ex­em­pel­vis vi­ta­min A, jod och se­len är mar­gi­na­len li­ten mel­lan dags­be­hov och skad­lig mängd. Där­för pla­ne­ras nu för risk­vär­de­ring för två, tre sub­stan­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.