Far­ligt fel på Icas kaf­fe­bryg­ga­re

Hallands Nyheter - - Konsument -

ÅTERKALLELSE: Ica åter­kal­lar sin kaf­fe­bryg­ga­re ICA Cook & Eat med mo­dell­num­mer CM6619 ef­tersom det finns risk för att den blir över­het­tad.

Pro­duk­ten har sålts i bu­ti­ker över he­la Sve­ri­ge se­dan 2015. Livs­me­dels­ked­jan har valt att åter­kal­la pro­duk­ten som en för­sik­tig­hets­åt­gärd ef­ter att kun­der har re­kla­me­rat pro­duk­ten. Kun­der som har köpt den be­rör­da pro­duk­ten upp­ma­nas att läm­na till­ba­ka den till när­mas­te Ica­bu­tik, re­kla­me­ra via ica.se al­ter­na­tivt kon­tak­ta Icas kund­kon­takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.