Fak­ta: Nya ar­ter i Fisk­gui­den 2017

Hallands Nyheter - - Konsument -

* Havs­ab­bor­re: Får gult ljus om den är fis­kad med hand­li­na i öst­ra cen­tra­la At­lan­ten, nord­öst­ra At­lan­ten el­ler Me­del­ha­vet. Gult ljus gäl­ler även för havs­ab­bor­re od­lad i Frank­ri­ke. Rött ljus om den är fång­ad i Me­del­ha­vet el­ler i At­lan­ten. Rött ljus om den är od­lad i Me­del­ha­vet, Eu­ro­pa el­ler Turkiet samt för kon­ven­tio­nel­la od­ling­ar i ma­ri­na kas­sar. * Guld­brax/guld­spa­rid: Får gult ljus om den är fis­kad längs Por­tu­gals kust el­ler i Me­del­ha­vet med hand­li­na, om den är fis­kad med spö i Biscay­a­buk­ten samt om den är od­lad i Frank­ri­ke. Guld­brax som är fång­ad i Me­del­ha­vet och nord­öst­ra At­lan­ten får rött ljus. Det rö­da lju­set gäl­ler även för od­lad Guld­brax från Me­del­ha­vet, i Eu­ro­pa i öpp­na kas­sar samt för kon­ven­tio­nell od­ling i ma­ri­na kas­sar. * Grön­muss­la: Grönt ljus om den är od­lad el­ler hand­ploc­kad på Nya Ze­e­land. Rött ljus för grön­muss­lor som är bot­tenskra­pa­de el­ler trå­la­de, oav­sett fångst­om­rå­de. * Röd snap­per: Får rött ljus oav­sett fångst­me­tod och fångst­om­rå­de. * Cla­ri­as/af­ri­kansk ål­mal: Grönt ljus om den od­las i slut­na re­cir­ku­le­ran­de sy­stem i Tyskland, Hol­land och Sve­ri­ge. Gårds­fisk i Skå­ne be­dri­ver så­dan od­ling. Rött ljus gäl­ler an­nars, oav­sett fångst­om­rå­de el­ler od­lings­land.

HAVS­AB­BOR­RE. Får gult el­ler rött ljus be­ro­en­de på var den är fis­kad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.