ARN: Vil­le ha be­talt för tra­sig ho­tell-tv

Hallands Nyheter - - Konsument - UR­BAN TJERNBERG

Kvin­nan sov en natt på ho­tel­let. Någ­ra da­gar ef­ter att hon chec­kat ut fick hon ett krav på 4 500 kro­nor ef­tersom tv:n i rum­met var tra­sig. Men ARN an­ser att kra­vet från Qu­a­li­ty Ho­tel Glo­be var fel­ak­tigt.

En­ligt kvin­nan upp­täck­te hon att tv:n var tra­sig när hon vak­na­de på mor­go­nen och an­mäl­de det till re­cep­tio­nen i sam­band med ut­check­ning­en.

Ho­tel­let häv­da­de att det såg ut som om nå­gon sla­git en knyt­nä­ve i tv-ru­tan och de­bi­te­ra­de ho­tell­gäs­ten för kost­na­den för en ny tv. Log­gen till kod­lå­set till rum­met vi­sa­de ock­så att ing­en gått in i rum­met un­der ti­den från att stä­ders­kan stä­dat klart och gäs­ten chec­kat in.

I sitt be­slut kon­sta­te­rar ARN att det är ho­tel­let som mås­te be­vi­sa att man haft rätt att krä­va kun­den på peng­ar­na för en ny tv. Fö­re­ta­get har var­ken läm­nat in log­gen för kod­lå­set el­ler pro­to­koll ef­ter städ­ning av det ak­tu­el­la rum­met och ARN re­kom­men­de­rar att 4 500 kro­nor ska be­ta­las till­ba­ka till kvin­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.