ARN: Får er­sätt­ning för sent ho­tell­byte

Hallands Nyheter - - Konsument - UR­BAN TJERNBERG 031- 62 40 00

Da­gen fö­re av­re­san fick säll­ska­pet ve­ta att ho­tel­let de bo­kat ett halv­år ti­di­ga­re var full­be­lagt och över­bo­kat. I stäl­let fick de plats på ett ho­tell 45 mi­nu­ters pro­me­nad från strand och centrum.

Säll­ska­pet med fy­ra vux­na och tre barn ha­de bo­kat ett stran­doch cent­rum­nä­ra ho­tell i Por­tu­gal och be­ta­lat över 55 000 kro­nor. Nu ham­na­de de i stäl­let långt från det öns­ka­de om­rå­det och fick pro­me­ne­ra till stran­den längs en hårt tra­fi­ke­rad väg.

En­ligt Re­sia höll det nya ho­tel­let sam­ma stan­dard som det ti­di­ga­re bo­ka­de och säll­ska­pet fick bland an­nat all in­clu­si­ve ut­an extra kost­nad. Dess­utom kom­pen­se­ra­des säll­ska­pet med 5 000 kro­nor och ett pre­sent­kort på 2 000.

ARN skri­ver att den nya in­kvar­te­ring­en in­ne­bar olä­gen­he­ter för säll­ska­pet och att re­san ska an­ses som fel­ak­tig en­ligt pa­ketre­se­la­gen. Re­se­be­stäl­la­ren bör där­för er­sät­tas med yt­ter­li­ga­re 8 000 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.