Öka lo­kal be­red­skap, men låt mu­si­ken spe­la!

TER­RO­RISM. Tänk om bom­ben bri­se­rar på Stor­tor­get el­ler Fäst­ning­en? Hand­lings­pla­ner mot häm­nings­lö­sa ex­tre­mis­ter är en an­ge­lä­gen kom­mu­nal upp­gift.

Hallands Nyheter - - Ledare - Maria Hal­des­ten 010-471 53 70 • maria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 24/5. Att dö­da ett barn är det fu­las­te som finns.

Att träf­fa så fel är en sol­dats störs­ta skräck.

Att få ett så­dant bud är en mors värs­ta mar­dröm.

ATT DÖ­DA BARN kan ock­så va­ra en ter­ro­rists yt­ters­ta mål.

Barn är mer sår­ba­ra och ska­dan blir mång­dub­belt stör­re – för ing­et an­nat dåd väc­ker så­dan bot­ten­lös ils­ka och sorg in­te ba­ra för de fa­mil­jer som drab­bas ut­an för det om­gi­van­de sam­häl­let.

ATT DÖ­DA ETT barn är att slå till mot oskul­den och fram­ti­den.

Det viss­te ter­ro­ris­ten i Man­ches­ter. Hans dåd var ut­stu­de­rat grymt.

Att dö­da ett barn är det us­las­te som finns.

Och nu sit­ter vi al­la där, al­la mam­mor och pap­por, syst­rar och brö­der, mor- och far­för­äld­rar, unga och gam­la. I he­la Eu­ro­pa, he­la väst­värl­den, fälls tå­rar. Tå­rar över de barn som be­rö­va­des li­vet mitt i gläd­jen, däribland åt­ta­å­ri­ga Saf­fie och ar­ton­å­ri­ga Ge­or­gi­na.

Och bakom tå­rar­na brän­ner tan­ken, tänk om det hän­der här?

TÄNK OM BOM­BEN bri­se­rar el­ler ku­lor­na bör­jar vi­na just som Mi­ri­am Bry­ant står på Stor­tor­get i den Fal­ken­bergs­ka hög­som­ma­ren och sjung­er om att ta ett sista glas? Tänk om det Hal­li­for­nia för­vand­las från surf­fest till blod­bad? Tänk om vå­ra flic­kor och poj­kar ut­ses till mål­tav­lor?

Att san­no­lik­he­ten är li­ten för att vålds­be­ja­kan­de gal­ning­ar slår till i vå­ra hal­länds­ka stä­der be­ty­der in­te att det värs­ta ald­rig kan hän­da. I Fal­ken­berg har det fun­nits en kort hand­lings­plan mot vålds­be­ja­kan­de ex­tre­mism se­dan 2015. Den går i hu­vud­sak ut på att be­skri­va att al­la be­rör­da myn­dig­he­ter sam­ver­kar och att det kon­kre­ta ar­be­tet han­te­ras av en ge­men­sam stra­te­gi­grupp.

– Lä­get är lugnt i Fal­ken­berg. Vi har in­te fått någ­ra in­di­ka­tio­ner på nå­got an­nat från var­ken po­li­sen el­ler SÄPO för­kla­ra­de Su­san­ne Hörnste­in, en­hets­chef på so­ci­al­för­valt­ning­ens be­hand­lingsen­het, till HN i ok­to­ber.

VARBERGS SÄKERHETSSTRATEG Mir­cea Ni­te­scu, som går i pen­sion i da­gar­na, teck­na­de en lik­nan­de bild från Var­berg.

– Vi ska in­te bli över­kör­da av om­stän­dig­he­ter­na. Vi mås­te va­ra be­red­da. Vi mås­te ha en hand­lings­plan, för­kla­ra­de han.

AR­BE­TET MED DEN se­na­re har dock dra­git ut re­jält på ti­den. I bör­jan av året blev det åter­re­miss på för­sla­get till hand­lings­plan och först nu är ett nytt för­slag re­do att in­om kort pre­sen­te­ras för kom­mun­sty­rel­sen.

– Även om hand­lings­pla­nen än­nu in­te är fär­dig kän­ner jag mig trygg med det ar­be­te som re­dan görs he­la ti­den, i sam­ver­kan med po­lis och rädd­nings­tjänst. Var­berg är väl­digt tryggt, sä­ger Jonas Da Sil­va, Ut­veck­lings­chef, kom­mun­sty­rel­sens för­valt­ning i Var­berg.

En hand­lings­plan är hel­ler ald­rig en ga­ran­ti mot ex­tre­mism el­ler ter­ror. Men att al­la vet vem som an­sva­rar för vad un­der­lät­tar möj­lig­he­ter­na att age­ra om nå­gon fång­ar upp oro­väc­kan­de sig­na­ler. Där­för är det an­ge­lä­get att Var­berg får sin plan på plats.

BE­RED­SKAP FÖR DET värs­ta får dock ald­rig bli till be­gräns­ning i av det bäs­ta.

”Man­ches­ter är en stolt och stark stad och vi kom­mer in­te lå­ta dem som vill så räds­la och splitt­ring nå si­na mål”, sa­de Man­ches­ters kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de Sir Ri­chard Lee­se.

Mu­si­ken skall fort­sät­ta spe­las, unga och gam­la ström­ma till kon­ser­ter. Vårt sätt att le­va skall för­bli just det.

Bild: RUI VIEIRA

MAN­CHES­TER. Män­ni­skor ström­mar till för att hed­ra ter­rorns of­fer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.