PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Ef­ter ter­ror­at­tac­ker bru­kar det he­ta att vi ska fort­sät­ta le­va som van­ligt. Och det kom­mer vi att gö­ra även den­na gång, åt­minsto­ne de lyck­li­ga av oss som in­te har för­lo­rat någ­ra an­hö­ri­ga.men en för­ut­sätt­ning för att män­ni­skor ska vå­ga gö­ra det är att myn­dig­he­ter och po­li­ti­ker gör sitt yt­ters­ta för att fak­tiskt be­käm­pa ho­tet från ter­ro­ris­men. Att de in­te fort­sät­ter som van­ligt, ut­an tvärtom nog­grant ana­ly­se­rar var­je at­tack, för­fi­nar si­na me­to­der.

Ex­pres­sen (lib)

* Integ­ra­tion i sam­häl­let, ar­be­te och bo­stad är vik­tigt för al­la, oav­sett fö­del­se­ort. Allt lå­ter sig lik­väl in­te fö­re­byg­gas, va­re sig med po­lis el­ler po­li­tik. Vår räds­la är verk­lig, även om ris­ken för att rå­ka ut för ett terror­dåd är mi­ni­mal jäm­fört med att till ex­em­pel åka bil. Men att stänga in oss är ing­en lös­ning.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Att det tog re­ge­ring­en yt­ter­li­ga­re två år att kom­ma till slut­sat­sen Nor­ge nåd­de 2015, att ter­ror­lag­stift­ning be­hö­ver ses över, är li­ka ta­lan­de som nöd­vän­digt. För det går in­te att för­stå bort det som är ont. Vad vi be­hö­ver gö­ra är att skyd­da varand­ra så väl det går, och ge dem som ja­gar, av­slö­jar och stop­par ter­ro­ris­ter­na vad de be­hö­ver i form av för­tro­en­de och me­del för att räd­da liv och med­mänsk­lig­het.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Om re­ge­ring­en har över­gi­vit hu­vud­kon­tors­stra­te­gin bor­de den pre­sen­te­ra en ny stra­te­gi. Och op­po­si­tio­nen, som har va­rit märk­vär­digt pas­siv i frå­gan, bor­de slåss mer för Nor­dea. För vad ska po­li­ti­ker från hö­ger till väns­ter sva­ra svens­ka fol­ket när de om tio år frå­gar ”Hur kun­de ni lå­ta fram­gångs­ri­ka fö­re­tag som Nor­dea, som vi be­trak­tar som en del av oss, läm­na Sve­ri­ge?”.

Da­gens In­du­stri (opol)

* Men i det sto­ra he­la lär om­bu­den ge stöd till språk­rö­rens och stats­rå­dens fort­sat­ta ar­be­te, trots den svik­tan­de opi­ni­o­nen och ho­tet om en val­ka­ta­strof näs­ta år.

Skåns­ka Dag­bla­det (C)

* Men fak­tum är att även med van­li­ga makt­po­li­tis­ka mått mätt har Mil­jö­par­ti­et va­rit för­vå­nans­värt böj­ligt. Att den nu­va­ran­de mi­gra­tions­po­li­ti­ken har kun­nat in­fö­ras un­der mil­jö­par­tis­tiskt sty­re är till ex­em­pel sen­sa­tio­nellt.

Små­lands­pos­ten (M)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.